مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / گوگل وبمستر تولز Google webmaste tools
گوگل وبمستر تولز Google webmaste tools
نظرات: 3 نظر تگ ها:

گوگل وبمستر تولز Google webmaste tools


گوگل وبمستر تولز یا Google Webmaster Tools برای حدود تقریبا 10 سال است که ابزارها ومعیارهای مشخص ودرحال تغییر رابرای وبمستران قرار میدهد <آن ها راآپدیت می کند، تابه آن هاکمک کندکه به ساخت، راه اندازی و طراحی وب سایت های حرفه ای بپردازند. وآن ها را در موتور های جستجوگر از قبیل گوگل معرفی نمایند، گوگل همواره این رایادآور میشودکه برای وبمستران وفادار گوگل وبمستر تولز یا Google Webmaster Tools ارزش بسیار زیادی قائل هست وهمواره کمک می کند که طراحی وب سایت وبمستران واهداف آن ها از طراحی وب سایت رادرک کند تاآن هابتوانند محصول خودرا برای کاربران به راحتی ارائه دهند.;