اصول تولید محتوا

اصول تولید محتوا

کلمات کلیدی: تولید محتوا، سئو وب سای، طراحی وب سایت، سئو سایت، بهینهسازی ئ=وب سایت
تولید محتوا در وب سایت ازآن جاییکه دردوره ای زندگی میکنیم که اکثرکارها باتکنولوژی سروکار دارند وروز بروزپیشرفتهای چشم گیری رامشاهده میکنیم رقابت سنگینی بین وب سایت هاوکسب وکارهای مختلفی وجودداردکه افراد باید باتوجه به رقیبان خودو توجه به جزئیات ریزبهترین طراحی وب سایت با تولید محتوا در وب سایت به بهترین شکل ممکن به کاربران خودارائه دهندهدف هر طراحی وب سایتی گرفتن رتبه ی بالااز گوگل وقرارگرفتن درصفحه ی اول گوگل میباشد.همه ی کارهااعم ازانتخاب گرافیک و رنگهای موجودو تولید محتوا در وب سایت و....است که مادراین بخش به تولید محتوا دروب سایت اشاره خواهیم کرد.

تولید محتوا در وب سایت: گذاشتن مقاله در وب سایت
نوشتن مقاله دروب سایت ازاهمیت بسیاری برخورداراست وباایجاد آن در طراحی وب سایت میتوانیدمشتریان زیادی راجذب طراحی وب سایت خودکنید.امابه شرطی که نوشتن مقاله در وب سایت ازاطلاعات مفیدی برخوردارباشد تادرصورت خواندن بازدید کنندگان ازآن اطلاعات مفیدی رادریافت کنند ومفیدواقع شده باشد.
تولید محتوا چیست؟
اصول تولید محتوا دارای ویژگیهایی میباشدکه رعایت آن باعث میشود تانتیجه ی آن امتیازبالایی راازنظر گوگل و موتورهای جستجوگر دریافت کنید وازمحبوبیت خاصی برخوردارمیباشد. اصول تولید محتوا در وب سایت عوامل مختلفی رادربرمیگیرد عبارتند از:
انتخاب عنوان تولید محتوا
اولین موردازاصول تولید محتوا در وب سایت اصول محتوا عنوان میباشد عنوان محتوا یکی ازمهم ترین مواردموجود در محتوا است چراکه بازدیدکننده بادیدن عنوان جذب وب سایت میشوند وبه خواندن مطالب آنهامیپردازندپس تلاش کنید این اصول تولید محتوا در وب سایت رارعایت کنید وعنوانی که انتخاب میکنید از کلمات کلیدی وجذاب باشد تابازدیدکنندگان جذب وب سایت شوندو به خواندن مطالب بپردازند.
انتخاب کلمه کلیدی مناسب برای تولید محتوا
مرحله ی دیگری از اصول تولید محتوا در وب سایت بایدبه داشتن کلمات کلیدی درآن توجه کنید وهم چنین عنوان محتوا بایدشامل کلمات کلیدی باشدیعنی عنوان طولانیتراز کلمات کلیدی باشداما کلمه کلیدی راهم دربربگیرد.

• اهمیت بالای تگ ها
مورددیگردر اصول تولید محتوا دروب سایت تگ ها یاهمان H میباشدکه ازاهمیت بالایی برخوردار میباشند استفاده صحیح وبموقع ازآنها میتواند تاثیرمثبتی رادر سئووب سایت داشته باشیدمعمولاتگ H1 برای عنوان قرارمیگیرد بیش تراز2بار ازآن استفاده نکنید درH2 که دراولویت دوم قرارمیگیردکه ازاین عنوان های تولید محتوا برای جداسازی موضوعات ازآن استفاده میکنند.تگ H3 برای آخرین اولویت برای موتورهای جستجوگر استفاده میشود یعنی حتی میتوان برای سرتیترهایی که ازاهمیت کم تری قراردارندهم مورد استفاده قرارگیرد.تگ های H4 تا H6 تاثیرآن چنانی در محتوا ندارند بعضی وقتهامیتوانید از تگ H4 استفاده کنید.

نوشتن متن با قواعد و اصول درست
یکیدیگر ازعوامل اصول تولید محتوا در طراحی وب سایت خوانابودن متن هابدون هیچ خستگی وکلافگی در بازدیدکننده میباشدباید متنهای خودرا طوری قراردهید تاچشم ومغز بازدیدکننده ازخواندن آن خسته نشود بطورمثال میتوانید باتغییر سایزمتنها تنوع درمتنها ایجادکنید سایزتیتر باخودمتن تفاوت داشته باشد از محتوای تکراری استفاده نکنیدچراکه هم ازنظر بازدیدکننده زننده خواهدبود بلکه گوگل هم امتیازمنفی رابه وب سایت شمامیدهد.

تعداد کلمه های موجود در مطلب یا مقاله برای تولید محتوا
حتما شنیده ایدکه کلماتی که در محتوا استفاده میکنید سعی کنید که بیشتراز300 کلمه باشد امالازم است بگوییم که این تعداد محتوا برای گرفتن رتبه ی خوب درگوگل فایده ای نداردسعی کنید برای هر محتوا حداقل1000 کلمه باشد هرچندهستند وب سایت هایی که بدلیل رقابتهای تنگاتنگ محتوایی باچندهزار کلمه ایجاد میکنند. داشتن تعدادبالای کلمات نیزمورد مهم دیگری از اصول تولید محتوا در وب سایت میباشد.

استفاده از لینک های داخلی در صفحات وب سایت
لینک دادن یکیدیگراز موارددر اصول تولید محتوا در وب سایت میباشد هیچوقت متن صفحات دیگررا بمنظور این که خوب و جالب است رادر وب سایت کپی نکنیدبلکه لینک آنرابه متن دهیدو لینک سازی کنیدکه مزایایی دارد وآن هم عبارت است از:میزان ماندگاری بازدیدکنندگان در وب سایت بیشترمیشود وهم چنین به مطالبی که مرتبط هستند براحتی دسترسی پیدامیکنند.
کرده باشدهم چنین به سایزآنهادقت کنیدتا حجم آنهاخیلی سنگین ویاخیلی بی کیفیت نباشد.
در تولید محتوا و تولید مقاله باید حواستان باشد که یو آر ال صفحات تکراری نباشد
یکی ازنکاتی که در اصول تولید محتوا وب سایت بایدبه آن توجه کنیداین است که به هیچ عنوان آدرس دوصفحه راباهم یکی نکنید ودر وب سایت قرارندهید اینکارمانند این است که شماآدرس محل کاروخانه خودرا یکی دهید گوگل برای این که راحتتر آدرسهارا شناسایی کند بایدآدرسهای مجزایی راارائه دهید آدرسهای مشابه باعث سردرگمی گوگل میشود.

استفاده از متاتگ ها برای تولید محتوبسیار مهم است
در اصول تولید محتوا در وب سایت سعی کنیدتوضیحات زیرعنوان محتوا که متامیباشند ودرنتایج گوگل آنرا نشان میدهندرا خودتان انتخاب کنید چراکه اگربه انتخاب آن نکنید گوگل به انتخاب خودش یکی ازمتنها راانتخاب میکنندکه ممکن است انتخاب درستی نباشد.

تولید محتوای دیگر رقبا را بررسی کنید
همیشه هواستان به محتوای وب سایت رقیب هم باشدببینید چه کارهایی راانجام داده اند وباعث محبوبیت بیشتر آنهاشده است شماهم میتوانید باگرفتن ایده برای اصول تولید محتوا وب سایت کارهایی رابرای پیش برد وب سایت انجام دهیدتا دردل بازدیدکنندگان جای بگیرید.

مهمترین بخش بروز کردن محتوای وب سایت
یکی ازمهم ترین اصول تولید محتوا وب سایت بروزرسانی محتوا میباشد همیشه زمانیکه اقدام به طراحی وب سایت ونوشتن محتوا کرده اید زودتر به بروز رسانی آن اقدام کنید تامطالبی که قرارمیدهید مطابق بااطلاعات روزآپدیت باشد ودرنظر بازدیدکنندگان محبوب شوید.اصول تولید محتوا وب سایت برای بروزرسانی محتوا حتمالازم نیست که به تغییرات کل محتوا انجام دهیدبلکه با تغییربخشی ازآن واگراطلاعاتی که تغییرکرده است ویاتغییرعکسی میتوانید اقدام به بروزرسانی آن کنید.

استفاده از کلمات کلیدی در محتوای مقاله یا مطلب
هرکلمه کلیدی که برای محتوای خودانتخاب کرده باشید، درجای مناسب درمتن تکرارکنید.اگردرمتن ازکلمه کلیدی استفاده نکنیداز نظر گوگل یک نمره منفی محسوب چون آنرا نشانه‌ای ازغیر مرتبط بودن کلمه کلیدی انتخاب شده بامتن تصورمیکند. بعضی افرادهم آنقدر کلمه کلیدی رادرمتن تکرار میکنندکه علاوه برگرفتن نمره منفی،مطالعه متن راهم برای خواننده سخت میکنند.هم چنین کلمه کلیدی رادرعنوان محتوا وترجیحاابتدای آن بکارببرید.عنوانی انتخاب کنید که کاملابا محتوا درارتباط معنایی باشد.

تولید محتوای یونیک و منحصر بفرد تولید کنید
هدف از تولید محتوا در وب سایت،ارائه مطالب جدیدبه خوانندگان است تاازآن استفاده لازم راببرند.اماوقتی متنی از وب سایت دیگری کپی شده باشدچه لطفی خواهدداشت. این محتوا نه خواننده‌ای راجذب خواهدکرد نه رتبه وب سایت رابهبود میبخشد.بنابراین برای موفقیت در تولید محتوا،مطالب کم تراما باکیفیت بالا وتولید خودتان در وب سایت قراردهید.

از کپی کردن متن از نرم افزار های مختلف مثل ورد برای تولید محتوا پرهیز تمایید
هنگامیکه کارشما بامتن تمام شد وقصد تولید محتوا در وب سایت را دارید،این نکته رافراموش نکنید.متن رااز ورد به داخل وب سایت کپی نکنید.اینکار باعث ایجاد یک سری کد های ناخواسته در وب سایت میشود.ابتدا کل متن رااز ورد در notepad پیست کنید وسپس در وب سایت قراردهید.

در تولید محتوا باید تمرکز ویژه ای روی عنوان مقاله و مطالبی که قصد انتشارشان را داریم ، داشته باشیم
اگرعنوان مناسبی برای محتوا انتخاب نکرده‌ایدبه هیچ عنوان آنرادر وب سایت قرارندهید. کاربران اینترنت باتوجه بعنوان مقاله تصمیم میگیرند برروی آن کلیک کنند.پس بدون یک عنوان جذاب،متن رادر وب سایت قرارندهید.یک عنوان خوب میتواندنرخ کلیک راچندین برابرافزایش دهد.

سئو و بهینه سازی محتوا برای حصود در صفحه اول لیست نتایج موتور های جستجوگر
تولید محتوا درهریک از صفحات وب سایت بایدشامل مطالبی باشدکه باموضوع کسب و کارهم خوانی داشته باشد ودریک جهت باشد. یکی ازمواردمهم دیگردر محتوا نویسی این است که نبایداز محتوا های دیگر وب سایت هاکپی برداری کنید.بایدازمطالب پربار استفاده کنید ودرعین حال خوانا وقابل فهم،این مسئله نشان دهنده اعتبار وتخصص شمااست. ازکلمات وجملات بی ربط پرهیزکنید. باید محتوا برای مخاطب سودمند باشد وپاسخگوی نیازهای مخاطب باشد.

از خوانا بودن متن برای تولید محتوا اطمینان کسب کنید
خوانا بودن متن از اصول تولید محتوا در وب سایت میباشد وبایدتفکیک شده باشد تاکاربر احساس خستگی از وب سایت شمانداشته باشد. بایدسایز تیترها بامتن فرق داشته باشد تامتن تفکیک شود. محتوای مطلب نبایدتکراری باشد،در طراحی وب سایت نباید ازانواع مختلف فونت استفاده کرد.استفاده بیش از۲ یا۳ فونت در وب سایت، باعث گیج شدن کاربران میشود .فضای بین خطوط نبایدخیلی کم باشد چون باعث میشود کارایی پایین بیاید.۲۰ تا ۲۲ پیکسل عدد مناسبی برای line-heightدرزبان فارسی میباشد.طولانی بودن خطها وعرض زیاد پاراگراف هاباعث میشود تمرکزکاربر راازبین ببرد .خواندن پاراگراف باعرض کم تر راحتترازعرض زیاد است.یکی ازاصول تولید محتوا در وب سایت انتخاب رنگ فونت ومیزان کنتراست آن بازمینه وب سایت اهمیت دارد .کنتراست پایین باعث میشود خواننده درخواندن خطوط دچارمشکل شود.
اگرتمامی اصول تولید محتوا و تولید محتوا دروب سایت رارعایت کنید،تردید نداشته باشید که به سرعت رتبه بالایی رادر موتورهای جستجوگر بدست می آورید.برای اینکار میتوانید ازافراد خبره کمک بگیرید.

با گروه طراحی وب سایت وان در تماس باشید

بمنظور تماس با سئو وب سایت وان وشروع همکاری دو طرفه می توانید فرم زیر راتکمیل وارسال نمایید. باعث افتخارمان است که درارائه بهترین خدمات وب به شما، نیاز هایتان رادر هربخش از خدمات وب سایت و دیجیتال مارکتینگ برطرف نماییم. مجموعه طراحی وب سایت وان ، ارائه دهنده برتر طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی نرم افزار، برنامه نویسی اپلیکیشن، پشتیبانی وب سایت و دیجیال مارکتینگ ، آماده کمک به شمااست. با سئو وب سایت وان دیده شوید.