تاثیر کلمات کلیدی در سئو وب سایت؟

تاثیر کلمات کلیدی در سئو وب سایت؟

کلمات کلیدی: سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی وب سایت، کلمات کلیدی، سئو
تاثیر کلمات کلیدی در سئو وب سایت؟
درپاسخ به این سوال ابتدا بایدگفت خوب سئو را شناخت پس تعریف کوتاهی از سئو داشته باشیم، سئو درحقیقت گرفته شده ازعبارت Search Engine Optimization است که معنی بهینه ‌سازی وب سایت برای موتورهای جستجوگر رادارد؛البته بهینه ‌سازی موتورهای جستجوگر خودمعنای جداگانه ای دارد.دقت داشته باشید سئو ویا بهینه ‌سازی موتورهای جستجوگر یک کارغیراخلاقی ویادخالت ودست کاری درکارآنهانیست،بلکه میتوان گفت این روش‌ یک روش کمکی برای بهبود دردیده شدن وب‌ سایت ‌های گوناگون درنتیجه‌ی جستجوهایی است که انجام میشود.
باتوجه به این توضیحات، معنی سئو وب سایت رامیتوان این طور بیان کردکه سئو مجموعه ازروشهارادراختیار افرادقرارمیدهد که با استفاده ازآ‌نهاامکان تغییراستراتژیک یک وب سایت فراهم میشود؛دقت داشته باشیدکه فرآیند سئو سازی یک فرآیند ساده وآسان نیست بلکه برای انجام دادن درست آن به یک سری آموزش،علم وپس زمینه نیازاست؛بنابراین مهندسین سئو رامیتوان افرادی درنظرداشت که دراین زمینه مهارت واطلاعات کافی ومفیدرا کسب کرده اندو میتوانندبه این موضوع کمک نمایند.
البته پاسخ به سوال سئو چیست رانمیتوان فقط محدودبه بهینه‌ سازی موتورهای جستجوگر دانست،بلکه این علم رامیتوان مناسب برای زمانهایی دانست که تصمیم داریم وب سایت مدنظرخود رابرای افرادبازدید کننده مناسب سازی نماییم که برای اینکارباید فاکتورهای مشخصی رابرروی وب سایت انجام دهیم.
اهمیت کلمات کلیدی در سئوی وب سایت
مهمترین گام،پیش ازتولید محتوا شناسایی کلمات کلیدی است. کلمات کلیدی درحقیقت عاملی مهم درتعیین هدف تولید محتوا محسوب میشود.اگر محتوا بدون هدف مشخصی تولیدشود طبیعتاًچندان ارزشی نخواهد نداشت وگوگل به آن محتوا توجه نمیکند؛هم چنین باعث میشودکه به‌اندازه‌ی کافی دربالابردن جایگاه وب سایت خود درلیست پیشنهادی گوگل موثر نباشد.
درانتخاب کلمات کلیدی برای موضوعی خاص،باید توجه داشت که افرادمعمولاًچه کلماتی رابیشتر جستجو میکنند.انتخاب همان کلمات بعنوان کلمه‌ی کلیدی،به مادر بهینه ‌سازی وب سایت کمک میکند.هم چنین حتماًبایددرنظر داشت که انتخاب یک کلمه بعنوان یک کلمه‌ی کلیدی تاچقدرمیتواند مارابه هدفمان نزدیک کند؛این هدف میتواند برای هرکسی متفاوت باشد جلب توجه کاربران درآمدزایی، ارائه خدمات ویا فروش محصولات و… باشد.

همانگونه که گفتیم،یکی ازمهمترین نکات در انتخاب کلمه‌ی کلیدی توجه به این نکته میباشدکه مخاطبان بیشترچه کلمه‌ای را سرچ میکنند.اولین کاراین است،هرکلماتی را که بعنوان کلمات کلیدی به ذهنمان می‌آیند،در یک صفحه نوشته وجمع‎‌آوری نماییم.احتمالا ممکن است که درانتخاب برخی کلمات اشتباه کرده باشیم.پس بایددرعین حال ازابزارها ویا ترفندهایی هم برای بالابردن دقت کارمان استفاده نماییم.
انتخاب کلمات کلیدی در سئو وب سایت
ازجمله میتوان ازابزارهای موثربرای پیدا کردن کلمات کلیدی به کیورد پلنر استفاده کردکه ازابزارهای جانبی گوگل‌ادز محسوب میشود.این ابزار درواقع به کسانی که قصداستفاده ازسیستم تبلیغات گوگل رادارند کمک میکند.برای استفاده کردن ازاین ابزار،کاربرباید کلمه‌ی کلیدی موردنظر خودرا در کیورد پلنر وارد نماید؛بعد ازآن میتوانداطلاعاتی کاربردی ومفید درباره‌ی کلمه‌ی کلیدی مورد نظرخود پیدانماید.ازجمله این اطلاعات میتواند میزان جستجو،تبلیغات وسطح رقابت پیرامون آن کلمه باشد.درحال حاضر،استفاده ازاین ابزار توسط گوگل بامحدودیت روبرواست وفقط درصورت داشتن یک کمپین تبلیغاتی فعال در گوگل امکان استفاده ازآن ابزاررابرای مخاطبان درنظر گرفته اند.
درصورت استفاده از کیورد پلنر مخاطبان باید دقت داشته باشند که اعداد ارائه ‌شده دراین ابزارنشان دهنده تعداد ورودی ‌های آنهادرحین تبلیغات در گوگل میباشد.بنابراین باآمارحقیقی جستجو در گوگل اختلاف دارد.مخاطبان هم چنین درحین بررسی جستجوی یک کلمه حتمابایدبه روند صعودی ونزولی بودن آن هم توجه داشته باشند.نکته‌ی بسیارمهم که باید درنظر داشته باشیم این است که علاوه براستانداردهای وقوانین سئو،تعداد تبلیغات در گوگل وهزینه‌ی آنهانیزدر رقابت ‌پذیری کلمات دراین بخش تاثیرگذار میباشد.


تحقیق کلمات کلیدی در سئو وب سایت
دقت کردن به پیشنهادهای گوگل درموقع جستجو راه کاردیگری میتواندبرای انتخاب دقیقتر کلمات کلیدی برای تولید محتوا محسوب شود،مواقعی که کلمه ‌ای رادرنوار جستجوی گوگل تایپ میکنید، گوگل به‌ شما کلمات وعبارت های مشابه دیگری راپیشنهاد میدهد. این عبارات درحقیقت کلمات وعباراتی هستندکه به‌ دفعات بسیار زیادی توسط کاربران جستجو شده‌اند.هم چنین دقت کردن به پیشنهادات گوگل درپایان صفحه‌ ی نتایج هم میتواند موثر وکاربردی باشد.این پیشنهادات از‌لحاظ معنی ومفهوم به آ‌نچه که جستجو کرده‌اید نزدیک هستند،ضمن این که بیشترازسایرکلمات مشابه در گوگل جستجو شدند.
ابزاری بعدی که دراینجا میخوتهیم باآن آشنا شوییم ابزار کی دبلیو فایندر است که میتواند به انتخاب دقیق وکامل کلمات کلیدی کمک نماید. شمامیتوانید به وب سایت Kwfinder.com مراجعه نمایید.این وب سایت به بازدید کننده این امکان رامیدهد که تاسقف 10 کلمه را بصورت رایگان بررسی نمایدو میزان جستجو وسطح رقابت‌ پذیری آن رامشاهده کند. مزیت کی دبلیو فایندر نسبت به کیورد پلتر این است که میزان رقابت راقبل وبعد ازهرکلمه براساس استانداردهای سئو وب سایت تخمین میزند.
ارتباط تجربه کاربری UX و سئو وب سایت
هدف از تجربه کاربری (UX) احساس راحتی وامنیت کاربر درحین مراجعه به وب سایت واستفاده کردن ازآن است؛اینکه کاربر بتواند باخیال راحت وبدون داشتن محدودیتی محتوای وب سایت رادرک نماید. طراح یک وب سایت قطعاً چنین موقعیتی که تجربه‌ی کاربری را به‌شکل مطلوبی برای بازدید کنندگان خودفراهم آورد دراولویت قرارمیدهد.علاوه برآن حتماًتجربه‌ی کاری مفید،سئو حرفه ای هم ازاولویت‌های او محسوب میشود.
تجربه‌ی کاری مفیدو سئو حرفه ای عمدتاًباهم مرتبط هستند.مانند تولید محتوای منحصربفرد،استفاده ازعکسهای با کیفیت،بالابودن سرعت وب سایت و… نیزبرتجربه‌ی کاری وبر بهینه ‌سازی وب سایت ‌های اینترنتی برای موتورهای جستجوگر موثرومفید میباشد قطعاً مطلوب بودن تجربه‌ی کاربری وهرچه قویتربودن سئو تضمینی برای موفقیت هر وب سایتی محسوب میشود؛امااین دودرمواقعی هم میتوانند در تقابل یک دیگرقراربگیرند.درچنین موقعیتی طراح یک وب سایت بایدراهی را انتخاب کندکه بیشترین منفعت وکم ترین ضرررا برای خود داشته باشد.
هما‌نطورکه میدانیم،میتوان ازتکنولوژیهای متفاوتی برای طراحی صفحات یک وب سایت استفاده کرد.این تکنولوژیهاعموماًدر خدمت تجربه‌ی کاربری هستند؛امادرعین حال میتوانند بسان مانعی دردرک محتوای صفحات توسط گوگل نیزباشند،بنابراین هر چند تجربه‌ی کاربری رابهتر میکنند،امابر سئو اثرمنفی دارند.درچنین مثالی بایدتوجه داشت که میتوان بااعمال تغییرات جزئی درتکنولوژیهایی که در طراحی صفحات یک وب سایت بکارگرفته ‌میشوند،ازتاثیر منفی آ‌‌نهابر سئو جلوگیری کردویا آن رابه‌ کلی حذف کرد.پس ‌اینطور نیست که راه حلی برای حذف چنین تقابلهایی وجودنداشته باشد.نکته‌ی بسیارمهم آن است که طراح وب سایت ‌هابه تقابلهای این‌ چنینی که هراز چندگاهی امکان بروز آنهاوجود دارد دقت داشته باشندوبا گرفتن تصمیمی بموقع چنین تقابلهایی رااز میان بردارند.
اگر به دنبال یک شرکت و مجموعه معتبر برای طراحی وب سایت و بهینه سازی و سئو وب سایت تان هستید و در گوگل صفحات و شرکت های زیادی دیده اید و به هر نحوی از خدمات و فعالیت های آنها اطمینان کامل ندارید، به شما تبریک میگوییم، شما همین الان در مکان درستی هستید، گروه وب سایت وان با بیش از 16 سال تجربه حرفه ای در زمینه طراحی وب سایت و بهینه سازی و سئو وب سایت و با استفاده از کادر متخصص و نخبه در این صنعت ، تلاش کرده بهترین خدمات با بهترین کیفیت را برای مشتریانش ارائه دهد، و با نگاهی به رزومه گروه وب سایت وان، و مشاهده خدمات و فعالیت های این مجموعه ، امیدواریم جواب همه ی سوالاتتان را بگیرید.
لازم به توضیح است که همین الان که شما عزیزان در حال خواندن این مقالات و مقالات و آموزش های دیگر گروه وب سایت وان هستید ، تایید گفته های مان است، وب سایت گروه وب سایت وان با عبارات تخصصی "سئو وب سایت" ، "طراحی وب سایت" ، "بهینه سازی وب سایت" ، با قدرت در صفحه اول لیست نتایج جستجوی موتوری های جستجوگر در کشور عزیزمان ایران قرار دارد، این خود بزرگترین رزومه ما برای بازاریابی و گرفتن مشتری جدید می باشد.

با گروه طراحی وب سایت وان در تماس باشید

بمنظور تماس با سئو وب سایت وان وشروع همکاری دو طرفه می توانید فرم زیر راتکمیل وارسال نمایید. باعث افتخارمان است که درارائه بهترین خدمات وب به شما، نیاز هایتان رادر هربخش از خدمات وب سایت و دیجیتال مارکتینگ برطرف نماییم. مجموعه طراحی وب سایت وان ، ارائه دهنده برتر طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی نرم افزار، برنامه نویسی اپلیکیشن، پشتیبانی وب سایت و دیجیال مارکتینگ ، آماده کمک به شمااست. با سئو وب سایت وان دیده شوید.