اهمیت تولید محتوا

اهمیت تولید محتوا

کلمات کلیدی: تولید محتوا، طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، اموزش طراحی وب سایت، آموزش سئو وب سایت
درامر طراحی وب سایت و بهینه سازی وب سایت آن مجموعه های فراوانی وجوددارند که بدلایل متعددی تنهاازیک روش برای دیزاین وب سایتی جدیداستفاده میکنند.بعنوان مثال رضایت مشتریان پیشین ازطرحی خاص ،آسان بودن روندبرپایی آن،داشتن زیبایی وجلب نظرکاربران درعین سادگی،عدم نیازبه افزونه های پولی ودهها دلیل دیگرسبب میشوند تااین افرادبا پیداکردن طرح ،قالب یاپوسته موردنظرشان ،آنرابه اصلیترین استراتژی کاری خودتبدیل کرده وهرسفارشی که میگیرند ، باتکیه برهمین بن وپایه وتنهابا عوض کردن طرح ،رنگ ،محل قرارگیری منو یادیگرعناصر نچندان بنیادین کار،رخی تازه ومنحصربه فردبدان ببخشند .
اگر چه قصدنکوهش این رویکرد رانداریم – نقشه راهی که نه تنهادرامر طراحی وب سایت و سئو وب سایت بلکه دربسیاری از اموردیگر نیزبه چشم میخورد،اماسوالاتی که ذهنمان رامشغول خواهندکرد این است که آیایک رویه واحدبرای همه کسب وکارها مناسب است ؟آیابه صرف تقسیم وب سایت هابه دوگونه کلی شرکتی وفروشگاهی میتوانیم به خواسته همه مشتریانمان پاسخ دهیم ؟آیا محصولات مختلف ماهیت،کیفیت وشکلی یکسان دارندکه بتوانیم باروشی یکسان آن رادراینترنت به فروش برسانیم ؟بادرنظر داشتن این توضیحات بیایید به سراغ مفهوم "اول محتوا" بپردازیم .
درمعرفی استراتژی “اول محتوا” اساس کار برخلاف طراحیهای سنتی برروی این اصل استوارشده که ابتدابه همه جنبه های موضوع فعالیت وب سایت،نحوه عرضه مطالب یامحصولات آن،سلیقه مشتریان ،سن ،جنسیت ،ذائقه ودل مشغولیهای ایشان وصدالبته هدف صاحب امتیازان این تارنمااز برپایی این وب سایت درنظرگرفته شده وسپس به طراحی این محیط مبادرت ورزیده شود؛درست بر خلاف حالتیکه طراح باسلیقه خودمحیطی رادرگذشته آماده میکرد وپس ازآن به فکرتطابق وایجادیک هارمونی میان ماحصل تلاش های خود وحوزه فعالیتی وب سایت می افتاد .
میتوان گفت که مفهوم "اول محتوا" باوجوداین که به خوبی درامر طراحی وب سایت و سئو وب سایت خودنمایی کرده وآن چنان با اصول این حرفه هم خوانی داردکه گویی زاییده دنیای آی تی میباشد،اماحقیقت اینجاست که این پدیده درزمینه تبلیغات،بسته بندی و سایرزمینه های مارکتینگ سال هاست که استفاده میشود.بطورمثال رستورانی قدیمی راتصورکنیدکه هاله ای ازرنگ قرمزدرجای جای آن به چشم میخورد .دراین مثال حتی اگرصاحب امتیازاین مکان نیزنداند ،وی درحقیقت بادرنظرگرفتن محتوای مغازه خود و رنگ قرمزکه تناژی اشتهاآور دارد ،عملاًمحتوا رامقدم برعناصر دیگر طراحی قرارداده وبه این ترتیب حس پرخوری وتمایل به سفارش بیشترغذا رادرمشتریان خودبوجود آورده است .

چرا باید به تولید محتوا برای طراحی وب سایت اهمیت زیادی قائل شد؟

در مرحله اول بایدبدانید که بعنوان یک طراح وب سایت شماموظف به ساخت همان چیزی هستیدکه کارفرمادر پی آن است ،پس بهتر است درجلسات توجیهی اولیه همه اطلاعات لازم را ازوی گرفته ،مطالب موردنیازتان رااستخراج کرده وپیش ازشروع عملیات طراحی کلیاتی ازکار رابرای وی تبیین کنید ،چراکه اگراین چنین نشودوی بااتمام کار شما،عدم رضایت ازخروجی کار رااعلام مینماید . نکته نامطلوب این نارضایتی دراین جاست که درازای مبلغ مشخص قراردادموظف به انجام دوباره بسیاری ازقدم هاهستید که اینکارمصداق واقعی ضرر ودرجا زدن میباشد وازسویی دیگر موتورهای جستجوگر نیزباحساسیت فراوان برروی این تغییرات مداوم ومکررکه زنجیروار بدنبال هم می آیند ،رتبه شمارا افزایش ،عاملی منفی خواهندداد .
باگذر ازاین مطلب توجه به محتوا سبب میشود تادر طراحی ،نکات مهم راحقیر نشمرده وبه مطالب بی اهمیت بهایی گزاف ندهید؛ به عبارتی دیگرباتعریف و طراحی هرپدیده متناسب بامحتوای درورای آن سبب خواهیدشد تاکاربر ازحضور دراین پایگاه احساس خوبی داشته باشد.ازاین گذشته استفاده از طراحی های اختصاصی وپرداختن به اصل مطلب بجای حرکت درحاشیه ازدیگر مزایای توجه به این روش میباشد .

اهمیت بهینه سازی وب سایت و سئو وب سایت
هرمجموعه بزرگ ازتعدادزیادی زیرمجموعه وعضوکوچک ترتشکیل شده است وعملاً عملکردایده آل وآرمانی آن هاست که عیارو میزان قابل اعتمادبودن تشکل مذکورراتعریف کرده وارتقاء میبخشد .باتوجه به این اصل ،میتوان صفحات یک وب سایت راهمین عضوهای کوچکی دانست که چنان چه هر یک بخوبی ساخته وپرداخته شده وبه وظیفه خودعمل کنند،صفحه اصلی وب سایت به عنوان شیرازه این دامنه هانیز سروسامانی یافته وبه جایگاه بهتری درمیان رقبای خودنائل آید ،درنتیجه باید سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایتمان راازداخل همین صفحات آغازکنیم .

اهمیت برند برند سازی
این موضوع آن چنان مسأله همه گیر وجهان شمولیست که بی تردید خودشما نیزتجربه مواجه شدن باآن رادارید . بعنوان مثال در هنگام پخش یک مسابقه فوتبال ازتلوزیون ،این که چه شخصی این دیداررا گزارش کندروی حتی کیفیت بازی نیزاثرگذار است ؛به این ترتیب که گزارش گر محبوب شما بااستفاده ازتکنیکهای گویندگی ،اطلاعات عمومی خود ،اشاره به نکات مثبت ومفید یادوری از هجو ومطالب غیرضروری نظر شمارابه این دیدارجلب میکند ،درحالیکه ممکن است فرددیگری که شایدمحبوب بیننده دیگری هم باشد.بازی به مراتب زیباتری راباگزارش نامطلوب خودبه کام شماتلخ کند .
این مثال مصداق حقیقی وقابل درک برند سازی شخصی میباشد ،جاییکه هرکارشناس باداشتن کاراکتری مختص بخود وتعیین چارچوبی مشخص به فعالیتش پرداخته ومخاطبین خودرا جذب میکند .
دردنیای بهینه سازی وب سایت ومشخصاًحوزه تولید محتوا نیزداستان به همین ترتیب است ؛جاییکه وب سایتی باداشتن چندنویسنده، عملاً باچند تکنیک مجزادر راستای پیش برداستراتژی ورسیدن به اهداف خودپیشرفته وبه این ترتیب توجه افرادی باسلایق مختلف را جلب میکنند .
یکی ازپیشنهادات مابه ویژه به مجموعه هایی که ازمنابع انسانی قدرت مند،غنی وپرتعدادی استفاده میکنند این است که اجازه بدهند نویسندگانشان باحفظ ضوابط وقوانین کلی کار،به تولیدمحتوایی جدیدپرداخته وباداشتن عناصری برجسته وتکراری درکارهایشان،این عوامل رابه شناسه کارهای خودتبدیل نمایند .اگر چه درنگاه اول اینکارتأثیری روی سئو وب سایت ندارد،اماحقیقت این است که درگیرشدن گروهی ازمخاطبین باحتی یکی ازاین نویسندگان سبب میشود تااین افرادطرفدارانی جذب کرده ومراجعه این طرفداران به وب سایت شمابه مثابه بهبودشرایط رنکینگ آن درگوگل میباشد .
باگذراز اهمیت برند سازی مؤلفین ونویسندگان وب سایتتان ،داشتن ستونی مخصوص به هریک درصفحه اول وب سایت ،مانند: کاری که روزنامه نگاران انجام میدهند،سبب میشود تااین افرادملزم به ارائه مطلب جدیدی رأس زمان مقررشوند،پدیده ای که ازیک سوبه تقسیم کارمیان جمله اعضای کارگروه تولید محتوا میشودواز سویی دیگر باارائه مطالبی درقالبهای مشخص – آن هم دربلند مدت – گوگل راوادار به بازکردن حساب ویژه ای روی نظم ودیسیپلین این تارنما وارائه میدان وسیع تری برای خود نمایی به آن میکند .

یک تولید محتوا به عنوان مقاله یا آموزش یا مطب حرفه ای برای بهینه سازی و سئو وب سایت باید چگونه باشد؟
چندی پیش درهمین صفحه درخصوص اهمیت هدر یاعناوین یک مقاله ،الزام وجودمتا دیسکریپشن یاخلاصه های هدف مند،نحوه انتخاب نامی مناسب برای یک یادداشت وطریقه جذب کردن مخاطب به واسطه استفاده ازعباراتی پرطمطراق درابتدای یک مقاله توضیحاتی راارائه دادیم ؛حال قصدداریم تا دراین بخش باورود به مسائل فنی ترنگارش ومقاله نویسی برای وب سایت ،بخشی از مشکلاتی که تاپیش ازاین به آنهاتوجه نمیکردید رارفع کرده وباحرکت درمسیری درست، به سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت تارنمای مورد نظرتان کمک کنیم .

اهمیت تعداد کلما ت و عبارات و پاراگراف ها در تولید محتوا به عنوان مقاله، آموزش، مطلب و...
باصرف نظرسامانه های مدیریت محتوایی مانند وردپرس که درحین بارگذاری یک مطلب حدپایینی برای یک مقاله تعریف میکنند (مثلاًاین که کم تراز۳۰۰ کلمه نباشد)،میتوان گفت که قانونی لازم الاجرابرای طول محتوا وتعدادکلمات منحصربه فردی که درآن استفاده میشود وجودندارد ؛درنتیجه این که نه همه محتواهای کوتاه غیرمفید وغیرموثرند ونه همه مقاله های طولانی وبلندمخاطب پسند وکاربردی هستند .
چنان چه خودشما نیزبه امرنویسندگی برای وب سایت تان مبادرت ورزیده وتجربه آنرا داشته باشید ،حتماًتصدیق میکنیدکه گاهی یک نوشته کوتاه تان آنچنان به دل خودشما نشسته است که افزودن حتی یک کلمه اضافی رااجحاف درحق آن دانسته ویامقاله دیگری دارید که هرآن چه که بدان اضافه میکنید، بازهم خلاء بزرگی دروجودش حس میکنید! به زبان ساده تر،برخی نوشته هاباوجود کوتاهی، قوی وموثرظاهر میشوند وگاهی مقالاتی باوجود صد هاصفحه تحقیق ،نظرمخاطبین راجلب نمیکند؛درست مثل آن مقاله چندصد صفحه ای معروفی که بدست استاد ” شفیعی کدکنی ”رسید ،نوشته ای که ایشان درموردش گفته بودند :« متعجبم چطورمیشود ۷۰۰، ۸۰۰ صفحه رساله نوشت وهیچی نگفت! »
باگذر ازاین توضیحات بایدبدانید که درفضای مجازی نوشته های بلندبه نوشته های کوتاه ارجحیت داشته ووجودشان مفیدتراست ،چرا که درنوشته های بلندبه واسطه وجود مجال وفرصتی برای نویسنده ،وی میتوان افکارخودرا بدون حذف جزئیات منتقل کرده ،روش های مختلفی راموردبررسی قراردهد ،ازراههای متعددی برای بیان اهداف خوداستفاده کند،درجای مناسب مقدمه چینی کرده وبه این ترتیب ذهن مخاطب راآماده کند،درانتهای مقاله خودنتیجه گیری کرده وسوالاتی رادرذهن مخاطب باقی نگذارد ودهها سود وفایده دیگر ،این درحالی است که درنوشته های کوتاه مجبوربه نادیده گرفتن بسیاری ازنکات مهم بمنظورکلی گویی واشاره به مطلبی خاص میباشد .
ناگفته نماندکه نوشته های خیلی بلندنیز دراثرنداشتن جلوه های بصری – ازفقدان تغییرفونت ،استایل ورنگ مطلب گرفته تاعدم وجود فاصله مناسب بین خطوط ،پاراگراف ،زیرشاخه بندی ها یاوجود رسانه های دیداری دردل مطلب –مخاطب راخسته کرده و وی رابه خروج از وب سایتمان سوق میدهد ،درنتیجه باحفظ اعتلال ،نگارش مقالاتی از۱۰۰۰ تا۲۰۰۰ کلمه بمنظوربهبود سئو وساختار محتوایی وب سایت پیشنهادمیشود .

اهمیت استمرار در تولید محتوا
نه تنهادر مبحث سئو وب سایت و بهینه سازی وب سایت بلکه دربیش تررویدادهای زندگی ،” آهستگی وپیوستگی”به ” تندی و خستگی”ارجحیت داشته واموری که باسرعت ثابتی دربلندمدت انجام میگیرند،به مراتب به نسبت اقداماتی که دربدوشروع شتابی انفجاری داشته امابمرور زمان کند ونهایتاً متوقف میشوندنتایج بهتری دربردارند .
درهمین مبحث تولید محتوا وانتشارآنها ،بعنوان یک مخاطب (ونه یک وبمستر یانویسنده) جذب چگونه وب سایتی شده وازهمراهان دائمی آنهامیشوید ؟ وب سایت هایی که هزاران مطلب کاربردی داشته وسالها ازآخرین بروزرسانی شما میگذرد ویا وب سایتی که دارای نوشته های کوتاه امابروزتری میباشد ودربازه های زمانی ثابت ومرتب ،به نشرمطالب جدید دست میزند؟!
اگرچه درنظراول سلیقه مخاطبین ،آنهارا به دودسته تقسیم کرده وهریک ازپیروان یکی ازاین گونه وب سایت هامیشوند ،امادربلند مدت ، درست دربحبوحه تمام شدن مقالات وب سایت بدون بروزرسانی ودرآستانه “ته کشیدن”مطالب کاربردی آن، وب سایت فعال دراوج شکوفایی قرارداشته وعلاوه براین که تابه این جای کارمخزنی پربارتر ازمقالات برای خوددست وپاکرده است،بصورت روز افزون آنرانیزتقویت مینماید .
باعنایت به این که دانستیم وب سایت های پویا یاهمان وب سایت هایی که بصورت منظم مطالبی رامنتشرمیکنند میتوانند درنظر مخاطبین انسانی موثر ومحبوبترباشند ،طبیعی است که هوش مصنوعی گوگل ،ده هاالگوریتم وربات پیشرفته وصدالبته گردانندگان این مجموعه نیزبخوبی حس میکنند که وب سایت هایی باآپدیتهای هدفمند واصولی صلاحیت دیده شدن بیش تری رادارند ،درنتیجه با سرمایه گذاری روی آنها ودراختیار قراردادن بهترین جایگاه های خوددر SERP کلمه ای خاص، کاربران خودرا راضی نگه میدارند درنتیجه تااین جادانستیم که ارائه منظم مطالبی جدیدبه معنای ارائه محتوایی بروز وسازگارتر بانیازمخاطبین بوده واین همگامی با موضوعات روزدقیقاً همان چیزیست که گوگل درپی آن است .

اهمیت ساختار در تولید محتوا برای تمامی نوشته ها
تااینجادانستیم که برای تقویت محتوای نوشتاری وب سایت خودملزم به نگارش متونی بلنددر دوره های زمانی مشخصی هستیم؛اما نکته اصلی ومکمل که اینک به بررسی آن خواهیم پرداخت محتویات این نوشته هامیباشد، برای این که مطلبی مفیدبرای بهبودجایگاه وب سایت خودیا سئوی آن بنویسیم بایدچه کنیم !
دروهله اول بایدبدانید که دراین مسیر دونوع مخاطب داریم ،مخاطبین انسانی ومغزمتفکر گوگل !چنان چه درپی جلب رضایت هر دوی آنهاهستید ،مخاطبین انسانی وخوانندگان حقیقی خودرا دراولویت قرارداده وسعی کنید مطلبی که مینویسید،آموزه ای جدید(غیر تکراری) ومفیدی رابدنبال کنندگانتان انتقال دهد،سازوکاری که اجرای درست آن رضایت الگوریتم ورباتهای گوگل رانیز درپی خواهدداشت .

با گروه طراحی وب سایت وان در تماس باشید

بمنظور تماس با سئو وب سایت وان وشروع همکاری دو طرفه می توانید فرم زیر راتکمیل وارسال نمایید. باعث افتخارمان است که درارائه بهترین خدمات وب به شما، نیاز هایتان رادر هربخش از خدمات وب سایت و دیجیتال مارکتینگ برطرف نماییم. مجموعه طراحی وب سایت وان ، ارائه دهنده برتر طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی نرم افزار، برنامه نویسی اپلیکیشن، پشتیبانی وب سایت و دیجیال مارکتینگ ، آماده کمک به شمااست. با سئو وب سایت وان دیده شوید.