قواعدثبت دامنه های فارسی

قواعدثبت دامنه های فارسی

کلمات کلیدی: قوانین ثبت دامنه فارسی، دامین فارسی، تعریف دامین یا دامنه، ثبت دامنه یا دامین، آدرس اینترنتی، دامین فارسی

قواعدثبت دامنه های فارسیراهنمای کاربران

نویسه ها و صفحه کلید


۱-جدول نویسه.بازار ( IDN Table of dotBazaar ) مشتمل بر ۱۱۱ نویسه است: ۸۶ حرف الفبا، سه مجموعه از ارقام، خط تیره و نیم فاصله یا فاصله مجازی ( ZWNJ ) .
۲-صفحه کلیدهای معمولی که برای خطهای مبتنی بر الفبای عربی بهکار میروند همه این نویسه هارا شامل نمیشوند، و بیشتر کاربران فقط به نویسه هایی که در صفحه کلیدهای بومی خود یافت میشوند نیاز دارند. برای استفاده از تمام مجموعه ۱۱۱ نویسهای میتوانید از صفحه کلید.بازار DotBazaar Keyboard استفاده کنید.
۳- سه دسته ارقام مجاز عبارتند از: عربی غربی- ASCII، عربی شرقی )که معمولا همراه زبان عربی به کار میرود( و عربی گسترده)که معمولا همراه زبانهای فارسی و اردو بهکار گرفته میشود(.
۴-متنهای این القبا از راست به چپ نگاشته میشوند ولی اعداد درهر سه دسته از چپ به راست.
۵-حروف الفبای عربی به دو دسته راستپیوند Rو دوسوپیوند D تقسیم می شوند. حرف راست پیوند هیچگاه به حرف بعدی )سمت چپ( چسبیده نمی شود، ولی حرف دوسوپیوند ممکن است به حرف هریک از دو طرف چسبیده شود.

محدودیتها


۱-تعداد نویسههای یک نام دامنه باید بهگونهای باشد که تبدیل نام به رمز لاتین punycode بیش از ۸۳ نویسه نباشد. به عنوان یک قاعده تقریبی، نامهایی که تعداد نویسههای آنها از ۳۱ نویسه الفبای عربی تجاوز نکند معمولا در این محدوده قرار دارند.
۲-در حال حاضر هر نام دامنه تحت .بازار باید مشتمل بر حداقل سه ) ۳( نویسه باشد. در آینده امکان ثبت دامنه های دونویسه ای و شاید حتی تکنویسهای فراهم خواهد شد.
۳-نویسه آغازین یک نام دامنه باید از میان حروف انتخاب شود، یعنی استفاده از رقم، خطتیره یا نیمفاصله به عنوان نویسه نخست مجاز نیست.
۴- نویسه پایانی یک نام دامنه نباید خطتیره یا نیمفاصله باشد.
۵-استفاده از خطتیره متوالی یا نیمفاصله متوالی مجاز نیست.
۸-همه ارقامی که در یک نام دامنه بهکار گرفته میشوند باید از یک دسته واحد از سه دسته انتخاب شوند.
۷-نویسه بلافاصله مقدم بر )یعنی در طرف راست( یک نیمفاصله باید یک حرف دوسوپیوند ) D ( باشد، و نویسه بلافاصله پس از نیم فاصله باید یک حرف ) D یا R ( باشد.
۶- نویسه بلافاصله مقدم بر )یعنی در طرف راست( یک نیمفاصله نباید یکی از سه حرف >ط<، >ظ< یا >ھ< )هه دوچشمی اردو( )به اسامی یونیکد به ترتیب U+0637 ، U+0638 و U+06BE ( باشد.

همگونه ها


۱- حروف الفبا ممکن است به چهار شکل )حالت( مختلف ظاهر شوند بسته به اینکه حرف آغازی، میانی یا پایانی کلمه باشند و یا به صورت منفرد واقع شوند. بعضی حروف متمایز دارای شکل مشترک در یک یا چند حالت هستند که این امر میتواند موجب اشتباه یا سوء استفاده شود. نام دامنههای کاملا همشکل که شامل چنین نویسههای اشتباهشدنی باشند همگونه ( variant ( خوانده میشوند.
۲- حالتهای اشتباهشدنی در میان ۸۶ حرف جدول .بازار در فهرست همگونههای .بازار ) DotBazaar Variant Table (درج شدهاند.
۳- ارقام هممعنای سه دسته همگونه تعریف میشوند حتی اگر اشتباهشدنی نباشند. بدینترتیب نام دامنههایی که تنها تفاوتشان در نوع ارقام است همگونه تلقی میشوند.
۴-وقتی دامنهای ثبت میشود، ثبت کلیه همگونههای آن خودبهخود برای ثبتکنندگان دیگر ممنوع میشود. فقط ثبتکننده اول مجاز است اقدام به ثبت یک یا چند از این همگونه ها کند.
۵-همگونهای که بدینصورت توسط ثبت کننده اول ثبت میشود معمولا یک دامنه مجزا و مستقل تلقی میشود مگر در بعضی موارد مانند :
)الف( در هر زمان نام دامنههای همگونه ثبتشده باید منسوب به فقط یک دارنده باشند . بالاخص، در موارد انتقال دامنه، دامنه های همگونه ثبت شده که مورد نیاز دارنده جدید نیستند باید حذف شوند.
)ب( در موارد حل اختلاف، کلیه همگونهها همانند یک دامنه واحد تلقی میشوند.با گروه طراحی وب سایت وان در تماس باشید

بمنظور تماس با سئو وب سایت وان وشروع همکاری دو طرفه می توانید فرم زیر راتکمیل وارسال نمایید. باعث افتخارمان است که درارائه بهترین خدمات وب به شما، نیاز هایتان رادر هربخش از خدمات وب سایت و دیجیتال مارکتینگ برطرف نماییم. مجموعه طراحی وب سایت وان ، ارائه دهنده برتر طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی نرم افزار، برنامه نویسی اپلیکیشن، پشتیبانی وب سایت و دیجیال مارکتینگ ، آماده کمک به شمااست. با سئو وب سایت وان دیده شوید.