تاریخچه سئو وب سایت (SEO)

تاریخچه سئو وب سایت (SEO)

کلمات کلیدی: سئو وب سایت، سئو سایت، بهینه سازی سایت، بهینه سازی وب سایت، معرفی وب سایت به گوگل
تاریخچه سئو وب سایت (SEO)
دراوايل سال 1990اولين موتور‌های جستجوکارخودراآغازکردند؛بعضي ازمحبو‌بترين آنها‌ Infoseek،Alta Vista و Yahoo بودند.درآن زمان مردم موتورهای جستجورابه ديديک ليست فهرست شده نگاه میکردندکه همانندصفحه زرد، سئو (SEO)اوليه براساس حروف الفباانجام میشد.دراين ليست صفحاتی هم چون AAA دربالاي اين ليست وجودداشتند.بارشد مداوم اينترنت موتورهای جستجوگر جديد ‌تری ظاهرمیشدندکه ازالگوريتمهای رتبه‌بندی پيچيده‌تری استفاده میکردند. اين الگوريتمهابامعيارتراکم کلمه کليدی(تعداددفعاتی که يک کلمه کليدي يايک عبارت دريک صفحه استفاده شده تقسيم برتعدادکل کلمات صفحه وبرچسبهای شبيه key-words برای فهم محتويات وب سايت ‌هااستفاده میکردند.بدنبال اين رشد سئو (SEO) برای بيشترديده شدن وب سايت‌ هافعاليت خودراشروع کردند.باتوسعه رتبه‌بندی صفحات توسط موتورهای جستجوگر،مهندس های سئو وب سایت (SEO) بدنبال پيداکردندراههايی جهت تاثير پذيری دررتبه بندی اين موتورهای جستجوگر چه بااستفاده ازروشهاويا اخلاقی وچه غيراخلاقی روی آوردند.
يک مقاله که توسط نيويورک تايمزدرنوامبرسال 1996چاپ شدراجع به توسعه ‌دهندگان وب سایت صحبت کردکه برای قرارگرفتن دربالای صفحه نتايج موتورهای جستجوگر ازروشهای غيراخلاقی سئو وب سایت (SEO) استفاده میکردند.اين مقاله توضيح میدهدکه چگونه توسعه ‌دهندگان وب سایت براحتی يک وب سايت رابه همراه کلمات کليدی خاص که معمولادرپشت گرافيک وب سايت پنهان شده است،بارگذاری میکنندکه درنتيجه موتورهای جستجوگر اين کلمات کليدی راشمارش کرده ورتبه بندی وب سايت راافزايش میدهند.
همانطورکه گفته شد به دست آوردن رتبه ‌بندی بالابرای کلمات کليدی ویژه دراوايل کارخيلی راحتی نسبت به امروز بوده است. بابه کارگيری روشهای غيراخلاقی درآن زمان قرارگرفتن دربالای ليست نتايج موتورهای جستجوگر تضمين شده بود .امروزه الگوريتمهای موتورهای جستجوگر پيچيده‌ترشده‌اندوخيلی سخت است که مهندسين بهينه ‌سازي وب سایت بتوانند موتورهای جستجوگر رادست کاری کنند،البته اين بازی موش وگربه بين مهندسين سئو وب سایت (SEO) و موتورهای جستجوگر امروزه نيزوجودداردوادامه پيداخواهدکرد.
سئو (SEO) چیست؟
سئو وب سایت (SEO) ،پیاده سازی روشهایی هوشمندانه است جهت افزایش رتبه ورنک وب سایت درنتایج جستجوگوگل است که موجب افزایش بازدید وب سایت میشود.مواردتاثیرگذاربر سئو وب سایت (SEO) و بهینه سازی وب سایت رابه دودسته کلی میتوان تقسیم کرد: خدمات سئو (SEO) داخلی وب سایت وبهینه سازی خارج از وب سایت است.
سئو وب سایت (SEO) به معنای بهبودمحتواوعملکرد وب سایت مطابق استانداردهای گوگل جهت افزایش رتبه وب سایت در موتورهای جستجوگر گوگل ودرنهایت افزایش بازدید وب سایت است.استانداردهای گوگل بطورمداوم به سمت فاکتورهای انسانی که همان کاربران گوگل هستند،حرکت کرده است. گوگل همواره سعی درارائه بهترین پاسخ درکم ترین زمان ممکن به کاربران خوداست و وب سایت هایی که بتوانند خودرابه این سطح نزدیک کنند،شانس بالاتری برای کسب رتبه های برترگوگل خواهندداشت.بطورکلی برای موفقیت در سئو وب سایت (SEO) نیازبه محتوای جامع،ارجاع ازمعتبرترین منابع ویک طراحی وب سایت عالی است.
سئو (SEO)که مخفف Search Engine Optimization وبه معنای بهینه سازی وب برای موتورهای جستجوگر است،روند بهینه سازی یک وب سایت وهم چنین تمام محتوای موجوددرآن وب سایت برای قرار گیری وب سایت دربالاترین جایگاه نتایج ارگانیک است.موفقیت در سئو وب سایت (SEO) نیازمنددرک نحوه کار موتورهای جستجوگر،آن چه افرادجستجو میکنندواین که چراوچگونه افراد جستجومیکنند،است. وب سایتی درنبرد سئو وب سایت (SEO) موفق است که یک وب سایت جذاب برای کاربران و موتورهای جستجوگر باشد.نکته اصلی این است که عناصر فنی واستراتژیک رادرکنارهم قرار دهید.یعنی بطورهمزمان نیاز های مشتری خودراارائه دهیدوآن رابه شکلی ارائه دهیدکه برای موتورهای جستجوگر جذاب باشد.بهینه سازی وب سایت موتورهای جستجو یا سئو (SEO) عمل ایجاد،بهینه سازی و مهندسی محتوای وب سایت است.درفرآیند سئو وب سایت (SEO) مابه موتورهای جستجوگر کمک می کنیم درک بهتری از محتوای وب سایت داشته باشندتابتوانندمنطبقترین پاسخ را برای جستجو گرهاارائه دهند.اگربخواهیم سئو وب سایت (SEO) رادرکوتاهترین وکاملترین جمله تعریف کنیم،میتوان گفت:سئو وب سایت (SEO) یعنی یافتن ارزشمندترین کلمات کلیدی،هدفگذاری کلمات کلیدی انتخابی درمناسبترین صفحات وقرارگیری این صفحات دررتبه های تاپ گوگل است.
سئو وب سایت (SEO) بهترین روش بازاریابی برای کالاهاوخدمات وموضوعاتی است که قابل سرچ وجستجومحورندواگر کسی یک بارطعم شیرین مخاطبین آشناشده ازطریق سئو وب سایت (SEO) رابچشد،دست ازدامان سئو وب سایت (SEO) نخواهد کشید.البته به شرطی که سئو وب سایت (SEO) بصورت اساسی ومبتنی برروشهای قانونی واخلاقی انجام گیرد.
درطول۱۷سال سابقه فعالیت درصنعت جوان طراحی وب سایت،انجام پروژه ‌های متعدد طراحی وب سایت سئو (SEO) و ساخت وب سایت سئو (SEO) محور،ازشرکت داده ‌ورزان،چهره ای سرشناس دراین زمینه ساخته است.مامفتخربه سرویس دهی مناسب به مشتریان متعددی هستیم که به بازار یابی سئو (SEO) وب سایتی علاقمندبوده اندوخوشحال هستیم که با ساخت وب سایت های رتبه بالادر سئو (SEO)،نقشی اندک دررونق دهی کسب وکاروافزایش موثربازدیدمشتریان خودداشته باشیم.
باتوجه به این که بیش از85 درصدورودی بازدید وب سایت هاازطریق موتورهای جستجوگر انجام میپذیرد،جای هیچگونه شک وشبهه ای نیست که یکی ازمهم ترین روشهای افزایش بازدید وب سایت،بهبود سئو (SEO) و بهینه سازی وب سایت میباشد.این موضوع آن جااهمیت بیشتری پیدا میکندکه بدانیم عمده بازدیدکنندگان ورودی ازطریق موتورهای جستجوگر هدف مندبوده وبدنبال محصولات وخدمات شماهستند.
بعبارت دیگرمیتوانیم امیدوارباشیم بیشتراین بازدیدکنندگان قابلیت تبدیل به مشتری واقعی راداراهستند.شایان ذکر است که عوامل بسیاری درنهایی کردن عملیات فروش موثرهستندکه تیم حرفه‌ای وب سایت وان این توانایی داردتادر قالب جلسات مشاوره مارکتینگ وفروش،کمک شایانی جهت ترسیم ساختاروهدف گذاری موفقیت کسب وکارتان در زمینه فروش آنلاین ارائه دهد.باتوجه به هزینه کم تربهبود سئو وب سایت (SEO) درمقابل سایرراههای بازاریابی و تبلیغات،وهم چنین بازدهی بالای آن وقابلیت سنجش روندونتایج کاربه طورشفاف،میتوان اذعان کردبهترین سرمایه گذاری درزمینه تبلیغات وبازاریابی دردنیای امروز،بهره گیری ازخدمات سئو وب سایت (SEO) و بهینه سازی وب سایت است. ازآن جاکه تاخیردرشروع سئو وب سایت (SEO) موجب عقب ماندن ازرقبااست،توصیه می کنیم همین امروزجهت افزایش بازدید وب سایت ومشاوره بهبود سئو وب سایت (SEO) ،باکارشناسان مادر وب سایت وان تماس حاصل نمایید.

با گروه طراحی وب سایت وان در تماس باشید

بمنظور تماس با سئو وب سایت وان وشروع همکاری دو طرفه می توانید فرم زیر راتکمیل وارسال نمایید. باعث افتخارمان است که درارائه بهترین خدمات وب به شما، نیاز هایتان رادر هربخش از خدمات وب سایت و دیجیتال مارکتینگ برطرف نماییم. مجموعه طراحی وب سایت وان ، ارائه دهنده برتر طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی نرم افزار، برنامه نویسی اپلیکیشن، پشتیبانی وب سایت و دیجیال مارکتینگ ، آماده کمک به شمااست. با سئو وب سایت وان دیده شوید.