روش هایی برای کمک به طراحان وب سایت

روش هایی برای کمک به طراحان وب سایت

کلمات کلیدی: سئو وب سایت، طراحی وب سایت، طراحان وب سایت، طراحی، سئویکی ازدلایل این امربرای طراحان وب  سایت این میباشدکه طراحی وب سایت، یک پروسه بی نهایت است.(شما نمیتوانید دست از ارائه ایده هایی بکشید). اماچیزهایی وجوددارند که شما میتوانید انجام دهید تابه کاهش این حس خستگی وناامیدی غلبه کنید وهمچنان دربیش ترمواقع انرژی داشته باشید ومتمرکزعمل کنید.

دراین مقاله سعی کرده ایم به مواردی که به بهبود این موضوع کمک میکند بپردازیم: شما نیاز به استراحت دارید:برنامه ریزی کنیدتنها یک روز ازمیز کارخود دورشوید. دلیلی وجوددارد که ساعتی رابه نام "وقت ناهار"تنظیم کرده اند. یک روز کامل یااوقاتی درروز رابه این استراحت اختصاص دهید،خواهیددید که این امرمیتواندبه شمااستراحتی بدهد وباعث شود تااز پروژه ای که روی آن کارمیکردید، اندکی دورشوید، انرژی دوباره ای را بدست بیاورید ودوباره انرژی مضاعفی رادریافت نمایید.

شمامجبورنیستید تااین استراحت راتنها دروقت ناهارهمیشگی داشته باشید، بلکه شمانیازدارید تازمانی رادرطول روزبه دریافت انرژی مجددبگذرانید.

سعی کنید درروز ساعتهایی رابطورکامل ازکارکردن دور شوید وفعالیتهایی راانجام دهید که باعث میشود تاباقی روز وهنگام فعالیت وکارکردن روی پروژه، امید وانرژی کافی داشته باشید:پیاده روی کنید.ورزش کنید.با یک نفر که راحتید ملاقات داشته باشید.یک روش بسیار مفید : کتاب بخوانید.فیلم ببینید.به سرعت کوتاه و سریع عمل کنید.

رسانه اجتماعی مملواز مواردی است که موجب میشودتا بیش تروقت خودرا بصورت آنلاین هدردهید. اماچه میشوداگر اندکی کار کنید، سپس چرخی دراینستاگرام بزنید ودوباره به کاربازگردید؟

بسرعت کوتاه وسریع عمل کردن میتواند شمارا بابازدهی بیش تری همراه سازد. اگرنیازدارید تاآن بخش خلاقانه وطراحی ذهنتان را فعال کنید،نگاه کردن به تصاویر وویدئوها میتواند بسیارتقویت کننده روح وروان شماباشد.

اماترفندی دراینجا وجوددارد تابه این حالت کارکنید. شمانمیتوانید اجازه دهیدکه این توقف هاویا استاپ ها باعث شوندتا بازدهی شمااز بین بروند. این یک توصیه ای نیست که برای هرکسی کاربردداشته باشد، امابرخی طراحان وب ازاین حواس پرتی های کوچک وبرنامه ریزی شده نیزمنفعت هایی راکسب میکنند. خود را وارد چالش های مختلفی بکنید.اگرآماده انجام طراحی وب سایت خارج ازپایه طراحی خودتان هستید به شما پیشنهاد مینیم که دریک چالش طراح یوب سایت شرکت کنید.

این چالش های جذاب بیشتر شامل یک موضوع وزمینه میباشندکه شما درآن شرکت داده میشوید. چیزیکه درباره چالش طراحی وب سایت خیلی خوب میباشد این است که این امرمیتواند یک سرگرمی جذاب درهرروز حساب شود. اینطوری هیچ چیزدر فرایند طراحی وب سایت شما در ریسک نخواهدبود وشمامیتوانید به طروق مختلف ، خلاقیتهایی رانیز ازخودبروز دهید. 

یکی ازاین موارد راامتحان نمایید:

 چالشهای روزانه لوگو: یک لوگویی را برای مدت 50 روز طراحی کنید

   چالش طراحی شدیدتر: پیشنهادات روزانه میتواندبه شما کمک کندکه خارج ازحد طبیعی به فکربپردازید.

   چالش روزانه رابط کاربری: پیشنهادات جدیدروازنه به مدت 100 روز.

 اگرشما بطورکامل آماده نمیباشیدتا به این چالش هابپردازید، به project 365 نگاه کنید، یک نمایشی ازپروژه های طراحی جدید روزانه ازیک طراح وب سایت درسال 2018 می باشد.

زمان های افت کاری خود را برنامه ریزی کنید.

یک موضوع بسیار مهم و نا امیدکننده برای طراحان وب سایت موضوع جدی وضعیت اقتصادی می باشد، اگر در طراحی وب سایت هنوز به درآمد قابل قبول برای خودتان نرسیده اید، از شما خواهش میکنم هر گز نا امید نشوید و دست از تلاش بر ندارید.آیاواقعا انتظاردارید تابه تعطیلاتی بروید؟ واقعااین مورد رادرتقویم خودمشخص کنید.سپس زمانهایی رابرنامه ریزی کنیدکه تنهایک دقیقه درروز ویاهفته را بخوداختصاص میدهید. تنهابه این دلیل که شمادراین زمانها از کار وفعالیت روی پروژه طراحی وب سایت خودبه دور میباشید، به این معنانمیباشد که روندشما باکاهش سرعت وافت کاری مواجه شده است. گاهی اوقات تعطیلات وزمانیکه ازکار وفعالیت به دور میباشید، میتواند حالت بی قراری واسترس رابرای شمابه همراه داشته باشد، اماسعی کنید تادراین زمان هابه کارها وفعالیتهایی بپردازیدکه از این امرنیز مهمترباشد واحساس کنیدکه کار مهمتری را انجام میدهید.

هرروز به این استراحت به شیوه متفاوتی نیازدارید. برخی افرادمیتوانند یک روزکامل رادور ازکارسپری کنند وبطورکامل انرژی مجددی دریافت نمایند. برخی دیگربه یک هفته نیازدارند تابه ذهن خوداستراحت بدهند.

تنهاسعی نکنید تادراین زمان هابازهم به سرعت وباعجله روی پروژه طراحی وب سایت خود کارکنید. شما میبایست ازکامپیوتر اندکی دورشوید. برنامه ریزی کنید تادرطول این زمانهایی که ازفعالیت به دور میباشید؛ ازتکنولوژی وفناوری نیزفاصله بگیرید تابتوانید بهترین بهره راازاین زمان استراحت خودکسب نمایید.

عملکردهایی را با هم ترکیب کنید.

بطوریک نواخت وهمیشگی کارنکنید. حتی اگرپروژه های طراحی وب سایت بتوانندمشکلات مختلفی راحل کنند، بخشهایی ازپروسه وجوددارند که میتوانند به عوامل دیگری بستگی داشته باشند تابطورکامل حل گردند.

عملکردهایی راباهم ترکیب کنید، ازاعضای دیگری درتیم بکاربگیرید تادرجلسات ارائه ایده هایی به شماپیشنهادات عالی ارائه دارند. به این ترتیب میتوانیدروشی که شماهمیشه به انجام مواردی درپروژه میپرداختید راتغییردهید ویاباهم میکس نمایید.

تنهامانند تمرین کردن،برنامه ریزی مجددروزانه میتواند ذهنتان راپرورش دهد. 

مواردی هست که به قدری از اهمیت بالایی برخوردار هستند که لازم است دوباره تکرار شوند: لطفا اهمیت این موضوع را درک کنید و برای انجامش تمام تمرکز خود را روی آن بگذارید:یک شبکه ارتباطی و یا گروه همکاری را برای خود بیابید.اگرشمایک گروه منسجم ازهم کاران طراحی وب سایت خود دراختیارندارید، حالازمان این است که این گروه رابیابید. چه شمادریک سازمان حرفه ای ارتباطات شرکت کنید وعضوشوید، به یک کنفرانس بروید، درمکالمه های رسانه اجتماعی شرکت کنید ویاتنها از مربی خودبخواهید تاباهم ناهار بخورید،فرقی ندارد، یکی ازاجزاکلیدی برای جلوگیری ازناامیدی وخستگی این است که همچنان نیاز دارید تاازدیگران نیزانرژی دریافت کنید.(گاهی اوقات، شمانیازدارید تاخودرا خالی کنید ودربرخی مواقع نیازمند این میباشد که دیدگاه جدیدی رابدست بیاورید تاپروژه طراحی وب سایت خودراپیش ببرید).

شبکه ارتباطی خودراتوسعه دهید. ساعاتی اندکی رادرهرماه صرف گوش کردن به دیگران کنید، همچنین درباره چالشهای طراحی خودصحبت کنید. به این جلسات اجازه ندهیدبه دورهمی های بی نتیجه تبدیل شوند، سعی کنید درباره چالشها وراه حل هایی که به پروژه طراحی وب سایت ارتباط دارد،به گفت وگوبپردازید.

گاهی اوقات بهترین راه برای کارکردن درطول مسائل ومشکلات این است که باافراددیگر که دراین زمینه فعالیت میکنند، مواردی را به اشتراک بگذارید تادیدگاه جدیدی رابدست بیاورید. 

اگر می توانید، از راه دور کار کنید.

دردسر ترافیک ورسیدن به محل کار وسر وکار بادیگر اشخاص وافراد درمحل کارمیتواندبرای طراحان وب سایت چالش بزرگی محسوب شود. شماممکن است نیازبه یک فضای کاملا ساکت وخالی داشته باشید تاکارکنید. شماممکن است به سکوت دراطراف خود نیازداشته باشید تابهترین هاراارائه کنید. ویاممکن است ساعتهای بازدهی شمادرساعت 9 تا 5نگنجد.

اگرمیتوانید ازراه دور کارکنید، ازکارفرمای خوداین درخواست رابخواهید وعرض نمایید. حتی اگرتنهایک روز درهفته یاچندروز در یک ماه وجوددارد که کار کردن درمحیطی برای شمامهیامیباشد که باالگوهای طبیعی کاری شمامطابقت دارد وهیچ سردرگمی برای شماموجود نمیباشد، سعی کنیدازاین فرصت استفاده نمایید تاسازماندهی ترشده وبابازدهی بالاتری کارکنید. همین این مواردشما رااز حس اینکه خسته وناامید میباشید، دورنگاه میدارد. 

چیزهایی را بسازید که به شغل شما ارتباط ندارد.

برخی مواردمرتبط باطراحی راامتحان کنیدکه بخشی ازشغل وکارشما محسوب نمیشوند.

به واقعیت مجازی علاقه دارید؟افرادی رابیابیدکه میتوانندتجهیزات VR خودرا دراختیارشما بگذارند. دوست داشتیدکه میتوانستید طراحی کنید؟به کلاس هنر ونقاشی بروید.

هدف این است که روح خلاقانه خودرا به روشی درگیرکنیدکه فشاربالایی روی شماتحمیل نشود. نه تنهااین موردباعث میشود تادر شغل وکار خودبهتر عمل کنید والبته ناامیدی وخستگی کم تری رااحساس نمایید، بلکه باعث میشود تاگزینه های بیش تری رابیابید که یک روز شغل وحرفه تان راتوسعه وبسط میدهد. (شماهرگز نمیدانیدکه چه فرصت هایی برای شماوجود دارند).

به سلامتی خود توجه کنید.

این یک درسی است که میتوانید برای جلوگیری ازناامیدی وخستگی خودانجام دهیدکه همگی مابایدبدانیم وآن رارعایت کنیم،اما متاسفانه به طریقی موردغفلت قرارمیدهیم.

طراحان توسط نوشیدن قهوه وشب بیداری،انرژی میگیرند وشارژ میشوند. همیشه یک ویا دوشب وجودداردکه برایتان مانند شب یلدا، طولانیترین است.

وحتی شایدگاهی اوقات صدای بدن خودرا بشنویدکه میگوید "نه، دست نگاه دارید". " به سلامتی خودتوجه کنید.سبزیجات بخورید. ورزش کنید. تنهابه صفحه کامپیوتردریک گوشه تنگ وتاریک نچسبید. بخندید،لبخند بزنید. ودرجامعه رفت وآمد داشته باشید.

این امرشگفتیهای فراوانی رابرای شما بوجودمی آورد. (همچنین، این رابیاد داشته باشیدکه مریض شدن تنهابه حس اغراق آمیزی منفی می انجامدکه شما نمیتوانید هرکاری راانجام دهید).

تنها بگویید "خیر".

مطمئن باشیدکه 100 درصداشکالی نداردکه برخی کارهارا انجام ندهید. بطورمثال طراحی تی شرت خانواده تان رابرای تجدیددیدار فامیلی سال جدید،انجام ندهید. طراحی وب سایتی رابرای مراسم عروسی پسرعموی خودقبول نکنید.بگویید "نه". زمانیکه وقت ندارید، پروژه هایی راواقعا قبول نکنید.سپس از این زمانهابرای انجام کارهایی استفاده کنیدکه تنهابه شماارتباط دارد. حتی اگریک چرت زدن کوتاه باشد.

به تمام این نکاتی که عرض شد حتما توجه ویژه ای داشته باشید ولی خواهشا هرگز هرگز هرگز تسلیم نشوید.

در این مقاله از بسیاری از منابع باکیفیت و متخصص در حوزه های مختلف جمع آوری شده است.من شخصا به عنوان یک برنامه نویس و طراح وب سایت میخواهم تجربه و روش خودم را که کمک بسیاری به من کرده است را با شما به اشتراگ بگذارم، اینکه اگر شما هنوز در ابتدای مسیر هستید یا خیلی به جلو حرکت کرده اید ممکن است در مواردی تجربه من را کسب کرده باشید و از ارزش و اهمیت نکاتی که بیان میکنم اطلاع داشته باشید، پس درخواست دارم اگر شما هم نظراتی در این زمینه دارید در قسمت کامنت ها یادداشت نمایید تا به هم نوعان خود کمک کنید.

و اما تجربیات و پیشنهادات اختصاصی من به شما:ورزش کردن: در برنامه روزانه خود حداقل نیم ساعت ورزش داشته باشید، دقت کنید عرض کردم هر روز، 

بعد از دو هفته انجام این عمل از تاثیر خوب ورزش شگفت زده خواهید شد.تغذیه مناسب:این روزها تقریبا همه افراد به ارزش تغذیه سالم در زندگی خود پی برده اند، غذای فست فود را کنار بگذارید، و جای آن را با سبزیجات و میوه جات و  غذای سالم پر کنید.مطالعه:در برنامه روزانه خود زمانی را به مطالعه اختصاص دهید، اگر جزو افرادی هستید که هنوز به ارزش مطالعه و کتاب خواندن پی نبرده اید به شما پیشنهاد میکنم که هر چه در توان دارید بگذارید که خودتان را با کتاب دوست کنید، این دوستی به حدی به سود و منفعت شما خواهد بود که بعد از مدتی شما قادر به ترک آن نخواهید داشت.آموزش:هر کسی بدون شک در زندگی خود یکسری مواردی هستند که خودش احساس کرده نیاز دارد در مورد آن آموزش کسب کند و آنرا فرا بگیرد، لیستی از مواردی که همیشه و از سال ها قبل در ذهن خود زندانی کرده اید که شاید روزی آنها را بیاموزید و هنوز وقت نکرده اید به شما پیشنهاد میکنم که همین امروز وقتش هست که آموزش تان را شروع کنید.

برای آموزش میتوانید از گوگل و بسیاری منابع حرفه ای دیگر کمک بگیرید، آموزش را هم به صورت روزانه در برنامه هر روز خود داشته باشید. آموزش میتواند هنری مثل نقاشی، موسیقی، آشپزی، و بسیاری چیزهای دیگر باشد، که بسته به سلیقه هر کسی متفاوت خواهد بود.فیلم، بازی و سرگرمی:در برنامه خود از قدرت پرانرژی فیلم دیدن و بازی ها وانواع سرگرمی ها غفل نشوید.مسافرت:در برنامه هفتگی و ماهانه و سالانه خود مسافرت باید جزو جدایی ناپذیر زندگی تان باشد.معاشرت با دوستان صمیمی و کسانی که دوستشان دارید:

گاملا مشخص است که چقدر انرژی دربافت خواهید کرد.ارتباطات:یک مورد بسیار مهم که از چشم افراد دور می ماند و آدم های موفق سعی میکنند از رقیبانشان آنها را مخفی نگه دارند بحث ارتباطات می باشد، در زمینه شغلی خود سعی با متخصصین و مدیران با تجربه به هر نحوی که می توانید ارتباط برقرار کنید.

حال این نوع ارتباط گرفتن می تواند به هر روشی بدست آید،این ارتباطات نقش بسیار مهمی در کمک به بحث اقتصادی کار شما دارند.

 


با گروه طراحی وب سایت وان در تماس باشید

بمنظور تماس با سئو وب سایت وان وشروع همکاری دو طرفه می توانید فرم زیر راتکمیل وارسال نمایید. باعث افتخارمان است که درارائه بهترین خدمات وب به شما، نیاز هایتان رادر هربخش از خدمات وب سایت و دیجیتال مارکتینگ برطرف نماییم. مجموعه طراحی وب سایت وان ، ارائه دهنده برتر طراحی وب سایت، سئو وب سایت، بهینه سازی وب سایت، طراحی نرم افزار، برنامه نویسی اپلیکیشن، پشتیبانی وب سایت و دیجیال مارکتینگ ، آماده کمک به شمااست. با سئو وب سایت وان دیده شوید.