مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / اهمیت لینک های داخلی
اهمیت لینک های داخلی
نظرات: 3 نظر تگ ها: اهمیت لینک داخلی|اهمیت لینک سازی داخلی

اهمیت لینک های داخلی


اهمیت لینک های داخلی

زمانیکه شما درحال درج یک محتوا در وب سایت تان هستیدحتما باید به این قراردادن لینک های داخلی درمیان محتوای خودتوجه کنید.گوگل شدیدابه این نوع لینک سازی علاقمند بوده و وب سایت هایی راکه از لینک های داخلی به شکل مناسب درمحتوای خود استفاده میکنند رابه صفحات اول خودهدایت میکند.
برای مثال زمانیکه درحال نوشتن یک محتوا هستیدباید هرجاکه به مطلب ویاکلمه ای اشاره کردید که قبلادرمورد آن در وب سایت تان محتوایی منتشرکرده اید لینک دهید.این مدل لینک دهی که به ان لینک دهید داخلی میگویند بنوعی کمک رسانی به کاربرانی است که درحال مطالعه یک محتوا هستند ودراین بین درمورد برخی نکات برایشان ابهاماتی وجوددارد که با کلیک برروی لینک های داخلی به محتوای کاملترآن دسترسی پیدا میکنند.چه بهترکه این دسترسی به وب سایت شماباشد وکاربربرای رفع نیازخود به وب سایت های دیگرمراجعه نکند.
درزمان ساخت لینک های داخلی میتوانیم ازانکرتکست استفاده نماییم تابه گوگل نیزبفهمانیم که کاربر برای اطلاعات بیش تربه چه کلمه کلیدی مراجعه کرده است.علاوه براین نیزمیتوانیم از لینک های تصویری استفاده کنیم که البته من همان انکرتکست رابه شما پیشنهاد میکنم.
 

لینک سازی در فایل های pdf

شاید تصورکنید که گوگل به محتوای داخل pdf دسترسی نداردامااین یک باورغلط است.گوگل کاملابه محتوای pdf هایی که در اینترنت منتشرمی کنید دسترسی داشته ویکی ازدلایلی که من همیشه بر سئو کردن فایل های pdf اصراردارم همین مورداست.نباید فایلهای pdf رابی اثر دانست وباید درزمان تهیه یک فایل pdf تمامی نکات سئو وب سایت رادرآن رعایت کنیم.امانکته مهم درساخت یک فایل pdf قراردادن لینک وب سایت تان درمیان محتوایی است که درآن قرار میدهید.این لینک هاکه به اصطلاح clickable یاقابل کلیک هستند، کاربررا به سمت وب سایت شماهدایت میکنند.اینکارعلاوه برجذب ترافیک به نوعی دریافت بک لینک نیز بحساب می آیدکه اثرات خوبی رابرای وب سایت شمابه همراه خواهدداشت.
 

خطر سقوط سایت شما به واسطه لینک سازی های رقبا

یکی ازروشهای کثیفی که دردنیای وب توسط برخی افرادانجام می گیرد،لینک سازی های مخرب برای پایین کشیدن رقباازصفحات اول گوگل است.وقتی رقبای شماامکان دسترسی به جایگاه شمارا برای خودشان پیدانمیکنند ممکن است به فکرپایین کشیدن شمابا روشهای ناعادلانه بیوفتند.
یکی ازاین روشهاساختن لینک های متعدد در وب سایت های اسپم است.وقتی لینک شمادر وب سایت هایی متعدداسپم قرارداده شود گوگل به شمامشکوک شده وربات های گوگل تمامی این وب سایت هارا شناسایی کرده وبرای وب سایت شماجریمه درنظر میگیرد. یکیدیگراز این روش هااستفاده بیش ازحد این افراد ازانکر تکست برای اسپم کردن یکی ازمحتواهای وب سایت شمااست.
گوگل به استفاده زیادازحد یک محتوا به شکل انکرتکست در وب سایت های دیگرحساس بوده وجریمه هایی رابرای این وب سایت ها بدون درنظرگرفتن این که دیگران مرتکب این کارشده اند درنظر می گیرد.اماهمان طورکه دربالا به شماتوضیح دادم شماباید به شکل مرتب بک لینک های وب سایت خودتان راباابزارهای گوگل بررسی کرده واگر ازدرج بک لینک وب سایت تان در وب سایت های اسپم گونه باخبرشدید،آن راازطریق ابزارهای ذکرشده حذف کرده واثرآن هارا خنثی کنید تاازطریق این روشهای سیاه متضررنشوید.
 

تفاوت بک لینک فالو و نوفالو چیست؟

درمبحث لینک بیلدینگ یاهمان لینک سازی نکات زیادی وجودداردکه مدیران وب سایت ها برای بهینه سازی سئو وب سایت شان حتماباید ازآن هااطلاع داشته باشند.یکی ازاین موارد لینک های فالو (Follow) و نوفالو (Nofollow) هستند.لینک هابه شکل طبیعی زمانیکه ساخته میشوند لینک های فالو بوده وزمانیکه شمانیاز به نوفالو کردن آن هاداشته باشید بایدآن هارااز طریق کد نویسی به لینک های نوفالو تغییردهید.اماسوال اینجاست که لینک ها فالو و نوفالو به چه معنی هستند.
لینک های فالو لینک هایی هستندکه زمانیکه ساخته میشونداثرات خودرا به وب سایت مقابل داده ویاازآن تاثیرپذیری می کنند.به زبان ساده وقتی شمااز وب سایتی بک لینکی دریافت میکنید که آن بک لینک فالو است،ازنظر گوگل مقداری ازمحبوبیت آن وب سایت را نیزدریافت میکنید وآن لینک برروی وب سایت شماتاثیرگذار خواهدبود.اما زمانیکه بخواهیم به گوگل بفهمانیم که این لینک رادررتبه وب سایت من موثرقرارنداده بایداز لینک های نوفالو استفاده کنیم.همان طورکه بالاترگفتم وب سایت هابرای این که ارزش خودرابه شکل رایگان دراختیاردیگران قرارندهند ویادرمعرض خطر جریمه قرارنگیرندمعمولا به وب سایت های دیگربه شکل نوفالو لینک میدهند.
یکی ازاین جایگاه هاکه همیشه لینک های نوفالو ارائه می دهدبخش کامنتهای وبلاگ هااست.ازطریق کدزید می توانید لینک های نوفالو بسازید.
a href="”h t t p://www.yoursite.com/”" rel="”nofollow”">Link Text</a
امااگر امروزقصد خرید یک بک لینک راداشتید،حتمابررسی کنیدکه آیا بک لینک خریداری شده بشکل Dofollow میباشدیا Nofollow. لینک های فالو یاهمان Dofollow تنهااثربر روی وب سایت شماو سئو وب سایت شمادارند ولینک های دیگرنه این که بی اثربوده ولی اثرزیادی رابرروی وب سایت شمانخواهندداشت.
 

Link Juice در بک لینک ها چیست؟

link juice دراصل اصطلاحی است که به تقسیم میزان ارزش یک وب سایت بواسطه بک لینک های آن گفته میشود.به زبان سادهتر وقتی وب سایتی به 4 وب سایت بلک لینک فالو میدهد،دراصل ارزش وب سایت خودرابین این 4 وب سایت تقسیم کرده وازمیزان محبوبیت خودبه آن هاداده است.درتصویر زیرمی توانیم مثالی از Linke juice رامشاهده نمایید.
 

انکر تکست Anchor text و بک لینک ها

برای این که به گوگل بگوییم که مطالبی که به آن لینک داده ایم درچه زمینه ای است ازانکرتکست هااستفاده میکنیم.انکرتکست ها همان کلماتی هستندکه به شکل لینک درآمده اند.وقتی کلمه ی کلیدی خودرا به شکل انکرتکست لینک میکنیم کمک زیادی درجهت شناساندن کلمه کلیدی خودمان به گوگل کرده ایم.البته انکرتکست هاتنها به شکل متنی نبوده ومی توانندبه شکل تصویر نیزباشند.
گاهی یک انکرتکست تنهایک کلمه کلیدی است وگاهی تنهااسم خود وب سایت یایک صفحه از وب سایت است.امادرزمان محتوا نویسی توجه کنیدکه نباید بیش ازحد یک انکرتکست راتکرارکنیم چون گوگل آنرابه شکل اسپم سازی میبیند.یک انکرتکست رانهایتا 2 بار دریک محتوا تکرارکنید تا بک لینک های شمابعنوان بک لینک مخرب شناخته نشود.امانباید هیچ وقت ازدرج انکرتکست ها قافل شویم چون یکی ازمواردمهم درارتقاء سئو وب سایت ها می باشد.
 

مزرعه لینک یا Link Farm چیست؟

اگرزمانی ازیک مزرعه لینک لینکی دریافت کردیدسریعا آنرا ازطریق ابزارهای گوگل اطلاع دهیدتا برروی وب سایت شماتاثیر منفی نگذارد. مزرعه لینک یاهمان Link Farm به وب سایت هایی گفته میشودکه صرفاجهت درج لینک های مختلف استفاده میشوند وازنظر گوگل به شکل 100% اسپم شناخته میشوند.
این وب سایت هاکه معمولاتوسط فروشندگان بک لینک ها اداره میشوند بدون درنظرگرفتن قوانین سفت ومحکم گوگل شروع به درج لینک های دیگران دراین وب سایت هاکرده ونه تنهاباعث ارتقاء رتبه این وب سایت هانمیشوند بلکه باعث
 

جریمه شدن آنهاتوسط گوگل میشوند.

نوع دیگرمزرعه لینک به وب سایت هایی گفته میشودکه به یک دیگر لینک میدهند.لینک وب سایت هاکه صرفا برروی تعداد لینک های دریافتی تمرکزدارند بدون توجه به اینکه مطالب وب سایت موردنظرنامرتبط بوده شروع به لینک دهی به یک دیگرمیکنند.اگر این اتفاق 5 سال پیش می افتاد ازنظر گوگل هیچ اشکالی نداشت اماامروزه وباالگوریتم های پیشرفته گوگل ساخت این بک لینک هابا جریمه های سنگینی همراه خواهدبود.
 

لینک دهی به وب سایت های معتبر دنیا

تصوراشتباه دیگری که درذهن مدیران وب سایت های زیادی وجوددارد این است که وقتی دربین محتوای خودصحبت از وب سایت های معتبردنیا میکنند نباید به آن ها لینک بدهند.اولاکه این وب سایت ها به لینک های ماهیچ نیازی ندارند.ثانیادقیقا برعکس این تصوردرست است.یعنی وقتی شمادرمورد وب سایتی مثل ویکی پدیا صحبت میکنیدحتما بایداین وب سایت رابه شکل انکرتکست لینک کنید.اینکاراز نظر گوگل اهمیت زیادی داشته ودرارتقاء سئو وب سایت شماموثر میباشد.
امانکته اصلی اینجااست که زمانیکه یک کاربراز وب سایت برروی این لینک هاکلیک میکند درتاریخچه لینک های ورودی این وب سایت های معتبرثبت میشودکه از وب سایت شمابه آن هالینکی درج شده است.خیلی ازکاربران دردنیا بدنیال دیدن این لینک ها میروند ویاآن هارا بررسی میکنندکه همین مورد میتواند برای شماجذب ترافیک داشته باشد.پس سعی کنیدتمامی وب سایت های معتبرراکه اعتباردامنه آنها بالای 8 است را لینک کنید.

 

روش های ساخت بک لینک های رایگان

چندین روش ساده برای ساخت بک لینک های رایگان برای شماوجوددارد که یکی ازآن ها شرکت درانجمنهای مرتبط باحوزه کاری شمااست.البته بایدبه این نکته توجه کنیم که دیگرانجمن ها آن اثری راکه درگذشته داشتند ندارنداما باهمین وجود وبااین که لینک های نها نیز نوفالو میباشد بازهم درجذب ترافیک برای شماموثر بوده وعلاوه برآن درارتقاء رتبه وب سایت شماوهم چنین بهینه سازی سئو وب سایت شماتاثیرزیادی دارند.همان طورکه بالاترنیزگفتم بخش کامنتهای هر وبلاگ نیز همین نقش را داشته و برای شما جذب ترافیک می کنند.

امایکی ازروشهای بسیارخوب درساخت بک لینک رایگان درفضای وب قراردادن ویدیوهای آموزشی در وب سایت های منتشرکننده ویدیومانند آپارات و یوتوب میباشد.این وب سایت هاکه بازدیدبسیار بالایی دارندمکان بسیارخوبی برای درج لینک وب سایت شمادر زیر ویدیوها میباشد.
یکی ازروشهای رایگان دیگردر دریافت بک لینک ها،انتشاررایگان pdf های آموزشی وقراردادن لینک وب سایت تان دربین محتوای آن است.
روش بعدی انتشار اینفوگرافیک های آموزشی در وب سایت های مختلف است.اینفوگرافیک ها که امروزخواستارزیادی دارندمی توانند درجذب کاربردر وب سایت شماتاثیرخوبی داشته باشند.

سخن آخر:

دراین مقاله سعی برآن شده است که تمامی جوانب لینک سازی و بک لینک هاموردتوجه قراربگیرد.برای نکته آخرباید این موردرا متذکربشم که لینک سازی همان قدرکه برای وب سایت شمامفید وموثراست میتواندباعث کاهش رتبه وب سایت شمانیزشود.

لینک سازی امروزه به یک تخصص تبدیل شده است که نباید آن را به هر کسی بسپارید که تبعات بدی را برای سایت شما به همراه خواهد داشت.دریافت بک لینک از سایت های اسپم و یا سایت هایی که از دید گوگل قوانین را رعایت نمی کنند اثر منفی بر روی سایت شما خواهد گذاشت.اگر تصمیم به درج لینک های خود در سایت های دیگر داشتید بهتر است قبل از آن با یک متخصص در زمینه سئو وب سایت مشورت کنید تا نتیجه بهتری حاصل شود.

دیدگاه کاربران