مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / تقویت مقالات جدید با لینک سازی داخلی
تقویت مقالات جدید با لینک سازی داخلی
نظرات: 3 نظر تگ ها: لینک سازی داخلی|لینک بیلدینگ داخلی|تقویت سئو وب سایت با لینک سازی

تقویت مقالات جدید با لینک سازی داخلی


تقویت مقالات جدید با لینک سازی داخلی

همه افرادیکه به نوعی با دیجیتال مارکتینگ و سئو وب سایت مرتبط هستندکلمه لینک سازی داخلی راشنیده اند. امااهمیت لینک سازی داخلی درکجاست؟
امروزه بازارهای آنلاین بسیارموردتوجه قرارگرفته اند. خصوصا باوجود اپیدمی کرونافرصت مناسبی برای بازارهای آنلاین به وجود آمده است تاکارایی خود دررفع نیازهای مردم رانشان دهند.
امابازارهای آنلاین به فضای اینترنت ومهمتر ازآن گوگل وابسته است. افرادبرای رفع نیازهای خودسوالات وخواسته های خودرا در گوگل جستجو میکنند.
درنتیجه این سرچ که درکادر گوگل انجام میشود،لیستی از وب سایت های برترنشان داده میشود. قرارگرفتن دربالای لیست گوگل برای وب سایت ها بسیارمهم است؛ زیراباتوجه به بررسیهای انجام شده معلوم شده است که 90درصد ازافراد پس ازجستجو روی سه لینک اولی که در گوگل قرارگرفته اند کلیک کرده واحتمال خیلی پایینی وجوددارد که افرادوارد صفحه دوم شوند.
منظوراز لینک سازی داخلی ایجاد لینک هایی درصفحات وب سایت است که به صفحات دیگری درهمان وب سایت داده میشود. لینک سازی داخلی درواقع مسیری میان بربرای کاربر وکراولرهای گوگل است تابراحتی مطالب موردنیاز خودرا درسریعترین زمان ممکن پیداکنند.
بااستفاده از لینک سازی داخلی کاربران وربات های گوگل میتوانند براحتی صفحات دیگر وب سایت راپیدا کرده ومطالب موجوددر آن هارا بررسی کنند.همه لینک هایی که در وب سایت برای مثال درهدرفوتر وبنرهای مختلف به صفحات دیگر وب سایت داده میشود درواقع لینک داخلی هستند.
درصورتیکه لینک های داخلی در وب سایت وجودنداشته باشند کاربران ورباتهای گوگل ازوجود سایرصفحات در وب سایت مطلع نشده وصفحاتی که به این خاطردرواقع مخفی شده اند تاثیرخود رادرجذب مخاطب واعتبار گوگل ازدست میدهند.
 

مقالات جدید چه لینک هایی دریافت میکنند؟

باانتشار هرمحتوای جدیددر وب سایت عملابخشی ازفرآیند لینک سازی داخلی بصورت اتوماتیک انجام می شود.مهم ترین فضاهایی که مقالات جدیددر آن هانمایش داده شده و لینک سازی داخلی اتفاق می افتدعبارتنداز:
 

1- صفحه اصلی سایت

معمولاصفحه اصلی هر وب سایت مهم ترین وارزشمندترین صفحه ازنظراعتبار برای لینک سازی داخلی است. دربسیاری از وب سایت ها فضایی برای نمایش آخرین مقالات درصفحه اصلی درنظرگرفته شده است وهر محتوای جدیدبه محض انتشاریک لینک داخلی ازاین صفحه دریافت می کند.
لینک سازی داخلی برای مقالات جدید در صفحه اصلی سایت
مشکل اصلی زمانی ایجاد می شودکه باانتشار مقالات جدید عملااین بخش بروزرسانی شده و لینک داخلی به آن مقاله دیگروجود ندارد. درنتیجه نمی توان بعنوان یک راه حل دائمی به آن نگاه کرد.
 

2- صفحات دسته بندی یا برچسب

هرمحتوای جدید احتمالادر یک یاچنددسته وبرچسب مختلف قرارمی گیرد.این صفحات باتوجه به لینک سازی های داخلی وخارجی معمولاارزش واهمیت زیادی داشته وتاثیرمستقیم برسرعت ایندکس وافزایش اعتبارمقالات جدیدخواهند داشت.
قرار گرفتن مقالات جدید در صفحه دسته بندی و برچسب
صفحات آرشیو تعدادمحدودی ازمقالات جدید را نمایش میدهند وبعد ازانتشار هرمقاله جدید یکی ازموضوعات قرارگرفته درآن به صفحه دوم انتقال می یابد.مقالاتی که دراولین صفحه آن دسته یابرچسب هستندبیش ترین ارزش واعتبار را ازنظر لینک سازی داخلی دریافت می کنند. پس این فضانیز درزمان انتشاریک مقاله بسیارمهم است ولی بمرور ارزش وتاثیر خودرا ازدست می دهد.
 

3- نمایش مقالات مرتبط در صفحه سایر مقالات

دربسیاری از وب سایت ها همانند فضایی برای نمایش مقالات مرتبط درنظرگرفته شده است. دربرخی وب سایت ها این بخش آخرین مقالات وب سایت رانشان داده ودربرخی دیگر آخرین مقالات همان دسته بندی نشان داده می شود.
لینک سازی داخلی در بخش مقالات مرتبط در سایر صفحات
عملابا انتشاریک محتوای جدید ممکن است تعدادزیادی لینک ازسایرصفحات وب سایت برای آن ایجادشود. ولی به مانندصفحه اصلی وصفحات دسته بندی این فضانیز بمرورتغییر کرده ومقالات جدیدی جایگزین آن می شوند.
 

جمع بندی

 

بهطور کلی میتوان گفت؛

لینک سازی داخلی درفضاهای ثابت ارزش وتاثیربسیاری داردولی بمرورزمان وباانتشار مقالات جدیداین اثربخشی کم رنگ خواهد شد.
درنتیجه نمی توان به این روش هابسنده کرد وبایدراه حلی دائمی وکاربردی برای رفع این مشکل پیداکنیم. بنظرشما بهترین راه برای حل این مشکل چیست؟درست حدس زدید؛ لینک سازی ازمحتوای سایرمقالات به این مقاله جدید.
لینک هایی که درون متن یک مقاله قرارگرفته اند تاهمیشه باقی مانده وارزش وتاثیرآن ها بمرورزمان ازدست نمی رود.سوالی که در این جامطرح می شوداین است که ازچه مقالات وصفحاتی بایدبرای مقاله جدید لینک سازی کرد؟ درادامه یک راه حل کاملاکاربردی واستاندارد به شمامعرفی می کنیم.

 

لینک سازی داخلی از مقالات قدیمی سایت با موضوع مرتبط

زمانی که محتوای جدیدی در وب سایت منتشرمی کنیم بهترین راه حل برای تقویت آن شناسایی صفحات مرتبط و لینک سازی داخلی ازدرون محتوای آن هابه این مقاله است.البته اینکار می تواندبسیار دشوار وزمان برباشدزیرا:
بسیاری از وب سایت ها چندین نویسنده دارند ونویسندگان اطلاع دقیقی ازمحتوای مقالات دیگران ندارند.
ممکن است مقاله ای باموضوع مرتبط وجودداشته باشدولی باتوجه به این که مدت هاازتاریخ انتشار آن گذشته است ازدیدشما پنهان بماند.
آنالیزهمه صفحات وب سایت وپیداکردن بخشهای مرتبط می تواند اززمانیکه برای نوشتن مقاله جدیدصرف کردید طولانیترشود.
منظقی نیست که مازمان زیادی رابرای پیداکردن فرصتهای لینک سازی داخلی صرف کنیم، بنظرشما بهترین راه برای پیداکردن منابع مرتبط در وب سایت چیست؟

پاسخ به این سوال ساده است؛ جستجو در گوگل!

صفحات ومقالات وب سایت شماتوسط ربات های گوگل ایندکس وبررسی می شوند، الگوریتم های گوگل براساس محتوای این صفحات موضوع ومفهوم آن هارا درک کرده وجایگاهشان رادر نتایج جستجو مشخص می کنند. هرمقاله جدیدیک مفهوم یاعبارت کلیدی جدید راهدفگذاری می کند.

به احتمال زیادباجستجو در گوگل صفحه دیگری که بااین عبارت جایگاه مناسبی داشته باشدپیدا نخواهیم کرد. برای پیداکردن بهترین صفحات یک راه حل ساده وجوددارد. کافی است آدرس وب سایت خود راباعملگر :site در گوگل جستجو کرده وعبارت کلیدی مقاله جدید رادرادامه آن قراردهید.بااین روش گوگل بهترین صفحاتی که در وب سایت شمامرتبط بااین موضوع هستند رانمایش می دهد.

 

جستجوی مقالات مرتبط در گوگل با استفاده از site:

بااین روش 4 مقاله که ازنظر محتوایی کاملابه موضوع ریدایرکت 301مرتبط هستند ودربخشی از محتوای آن هابه این مفهوم اشاره شده است رایافتیم.
حالاکه صفحات مرتبط راپیداکردیم کافی است یک آنالیزساده برروی آن هاانجام داده ودرجایی که به موضوع مقاله جدیداشاره شده است یک لینک داخلی برای آن ایجادکنیم.
دقت داشته باشیدکه لازم نیست درهمه صفحات یاتعداد زیادی ازآن ها اینکارراانجام دهیم. اگربرای هرمقاله جدید 3 تا 5مطلب مرتبط وفرصت لینک سازی در وب سایت خودپیداکنیم کافی است.

با این کار 2 اتفاق مهم خواهد افتاد:

 

1- مقالات قدیمی وب سایت بروزرسانی شده وکاربران می توانندهنگام مطالعه منابع جدیدراپیدا کنند.

 

2- مقالات جدید لینک های داخلی ارزشمندی را دریافت میکنند و شانس بیشتری برای کسب جایگاه خواهند داشت.

 

نکته حیاتی!
موفقیت در سئو وب سایت نیازمندتوجه به جزئیات والبته جلب رضایت کاربراست. قبل ازآن که دراین صفحات لینک سازی کنیددقت داشته باشید که آیاکاربران شمابادیدن آن لینک برروی آن کلیک خواهندکرد؟ اگراین لینک برای کاربران مفیدنیست به احتمال زیاد از نظرربات های گوگل نیزارزشمند نخواهدبود.
لینک سازی بی هدف نه تنهابه بهبود جایگاه آن صفحه کمک نمی کندبلکه ممکن است درک گوگل ازمحتوای قدیمی رانیزبه اشتباه تغییردهد.

 

قوانین اساسی لینک سازی داخلی

قبل ازاینکه به افزایش رتبه بااستفاده از لینک سازی داخلی بپردازیم، بیاییدنگاهی به قوانین اساسی اینکار بیاندازیم:
هرچه یک صفحه لینکهای بیش تری بگیرد گوگل ارزش بیش تری برای آن قائل میشود. مانند اتفاقی که درمورد لینکهای خارجی می افتد، لینک های داخلی هم به گوگل کمک میکنند اهمیت یک صفحه راباتوجه به دیگرصفحه ها درک کند.
لینک های داخلی تاحدی اهمیت دارندکه اکنون گوگل عدد۱۰۰۰ لینک رابرای هرصفحه معقول میداند. فراموش نکنیدکه این رقم تمامی لینک های صفحه رادربرمیگیرد. یعنی حتی آ نهایی راکه درهدر، فوتر،منو یاقسمتهای دیگر قراردارند.
لینک سازی چنان قدرتی داردکه میتواندحتی به صفحات کم ارزشی که لینک های زیاددریافت کرده اند، ارزش بدهدمثلا صفحاتی مثل درباره ما وتماس با ما.
لینک ازصفحاتی بامحتوای جدید، میتواندارزش جدید ایجادکند. این لینک ها سیگنالی به گوگل میفرستند که باعث میشودخزنده ها به سراغ صفحه چرا لینک ها برای گوگل مهم هستند؟
لینک های داخلی کاربران شمارا به محتوای جالب ومرتبط راهنمایی میکنند. علاوه براین، آن هابه موتورهای جستجوگر اجازه میدهند تادریابند که چه محتوایی در وب سایت شمامرتبط وباارزش است. هرچه یک صفحه، لینک های بیش تری دریافت کند،برای موتورهای جستجوگر اهمیت بیش تری دارد.بنابراین، لینک های داخلی خوب برای سئو وب سایت شمابسیارمهم هستند.
گوگل وب سایت ها رابادنبال کردن لینک های داخلی وخارجی بااستفاده ازرباتی به نام Googlebot میخزد. این ربات به صفحه اصلی وب سایت میرسد، صفحه رارندر میکند واولین لینک رادنبال میکند. بادنبال کردن لینک ها، گوگل میتواندرابطه بین صفحات مختلف، پست ها وسایرمحتواها رابررسی کند. به این ترتیب، گوگل متوجه میشودکه کدام صفحات در وب سایت شماموضوعی مشابه را پوشش میدهند.حه جدید بروند.
کاربرد لینک های داخلی
طبق گفته ی گوگل،«تعداد لینک های داخلی که کاربررا به یک صفحه منتقل میکنند، درواقع یک سیگنال راجع به اهمیت نسبی آن صفحه به موتورهای جستجوگر میدهند.محتوایی که ماازطریق لینک سازی داخلی دریافت میکنیم برایمان بسیارمهم است».
بنابراین نبایداز لینک سازی داخلی غافل شد،زیرااگر برای گوگل مهم است، پس بایدبرای مانیزمهم باشد.درواقع جدااز سئو وب سایت، لینک های داخلی کاربردهای بسیاردیگری نیزدارند.

 

1- لینک های داخلی به گوگل کمک می کنند تا محتوای جدید سایت شما را پیدا کند.

موتورهای جستجوگر گوگل وب سایت ها وصفحات جدیدرابه چند شیوه پیدامیکند، امابیش ترصفحات ازطریق کرالینگ یافت میشوند.گوگل میداندکه وب سایت شماهمیشه درحال تغییراست. برای مثال، ممکن است شماهرچند وقت یکبار محتوای موجوددر صفحه ی «درباره ما» راتغییردهید یایک پست جدید دربلاگ خودثبت کنید. بنابراین لازم است که گوگل مدام به کرالینگ درزمینه ی وب سایت ها وصفحات آنهابپردازد تامحتواهای جدید راپیداکنید. اینجاست که لینک سازی داخلی بکارمی آید.
زمانیکه شمایک صفحه یاپست جدید به وب سایت خوداضافه میکنید،به احتمال خیلی زیاددرجای دیگری از وب سایت شمابه آن صفحه یاپست لینک داده میشود. درواقع گوگل برای کشف محتوای جدید برلینک های داخلی تکیه میکند. برای مثال زمانیکه من یک پست جدیددر وبلاگم منتشر میکنم، این پست بصورت خود بخود درصفحه ی اصلی ظاهرمیشود.

 

2- لینک های داخلی به گوگل کمک می کنند تا صفحات سایت شما را بهتر درک کرده و آن ها را رتبه بندی کند.

یکی ازجنبه های مهم لینک های داخلی، انکرتکستی است که دریک لینک مورداستفاده قرارمیگیرد.این ویژگی به گوگل کمک میکندتا بهتردرک کند آن صفحه راجع به چیست وآن رادررتبه بندی موضوعات واصطلاحات مربوطه درنظربگیرد.

 

3- لینک سازی داخلی به شما کمک می کند تا بیشتر پول در بیاورید!

لینک های داخلی در وب سایت شمامانندتابلوهای راهنمایی برای بازدید کنندگان واقعی عمل میکنند. شمامیتوانید دریکی ازمقالات موجوددر وب سایت خود،بازدید کننده رابه صفحه ی دانلودیاخرید یکی ازمحصولاتتان ارجاع بدهید. چرا؟ زیرااینکار موجب درآمد بیش ترشما میشود. اینکار درحالی که محتوای ارزشمندی به کاربرانتان ارائه میکند،هم چنین موجب تعامل بیش ترکاربر با وب سایت شمانیز میشود.

دیدگاه کاربران