مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / قواعد ثبت دامنه های فارسی
قواعد ثبت دامنه های فارسی
نظرات: 3 نظر تگ ها: قواعد ثبت دامنه فارسی|قوانین ثبت دامنه فارسی

قواعد ثبت دامنه های فارسی


قواعد ثبت کردن دامنه های فارسی

راهنمای کاربران
 

نویسه ها و صفحه ی کلید

۱-جدول نویسه بازار ( IDN Table of dotBazaar ) مشتمل بر ۱۱۱نویسه است: ۸۶ حرف الفبا، سه مجموعه ازارقام، خط تیره ونیم فاصله یافاصله ی مجازی ( ZWNJ ).
۲-صفحه کلیدهای معمولی که برای خط های مبتنی برالفبای عربی به کار می روندهمه این نویسه ها را شامل نمی شوند، وبیش ترکاربران فقط به نویسه هایی که درصفحه کلیدهای بومی خودیافت می شوند نیازدارند. برای استفاده کردن ازتمام مجموعه ۱۱۱ نویسه ای می توانید ازصفحه کلید بازار DotBazaar Keyboard استفاده نمایید.
۳- سه دسته ارقام مجاز عبارت است از: عربی غربی- ASCII، عربی شرقی ) که معمولاهمراه زبان عربی بکار می رود( وعربی گسترده) که معمولاهمراه زبان های فارسی واردو به کارگرفته می شود.
۴-متن های این القبا ازراست به چپ نگاشته می شوندولی اعداد در هرسه دسته ازچپ به راست.
۵-حروف الفبای عربی به دودسته راستپیوند Rودوسوپیوند D تقسیم میشوند. حرف راست پیوند هیچگاه به حرف بعدی )سمت چپ( چسبیده نمی شود، ولی حرف دوسوپیوند ممکن است به حرف هریک از دو طرف چسبیده شود.
 

محدودیت ها

۱-تعداد نویسههای یک نام دامنه باید به گونه ای باشدکه تبدیل نام به رمزلاتین punycode بیش از ۸۳نویسه نباشد. به عنوان یک قاعده تقریبی، نامه ایی که تعدادنویسه های آن ها از۳۱ نویسه الفبای عربی تجاوز نکندمعمولا دراین محدوده قراردارند.
۲-درحال حاضر هرنام دامنه تحت بازارباید مشتمل برحداقل سه (۳) نویسه باشد. درآینده امکان ثبت دامنه های دو نویسه ای وشایدحتی تک نویسه ای فراهم خواهدشد.
۳-نویسه آغازین یک نام دامنه بایداز میان حروف انتخاب شود، یعنی استفاده کردن ازرقم، خط تیره یانیم فاصله به عنوان نویسه نخست مجازنیست.
۴- نویسه پایانی یک نام دامنه نباید خط تیره یا نیم فاصله باشد.
۵-استفاده کردن ازخط تیره متوالی یانیم فاصله متوالی مجازنیست.
۸-همه ارقامی که دریک نام دامنه به کارگرفته می شوندباید ازیک دسته واحد ازسه دسته انتخاب شوند.
۷-نویسه بلافاصله مقدم بر یعنی درطرف راست (یک نیم فاصله بایدیک حرف دوسوپیوند  Dباشد، ونویسه بلافاصله پس ازنیم فاصله باید یک حرف (D یا R ) باشد.
۶- نویسه بلافاصله مقدم بر یعنی درطرف راست (یک نیم فاصله نبایدیکی ازسه حرف >ط<، >ظ< یا >ھ< )هه دوچشمی اردو( )به اسامی یونیک ( به ترتیب U+0637 ، U+0638 و U+06BE )باشد.
 

هم گونه ها

۱- حروف الفبا ممکن است به چهار شکل (حالت) منفاوت ظاهرشوند بسته به این که حرف آغازی، میانی یاپایانی کلمه باشند ویا بصورت منفردواقع شوند. بعضی حروف متمایزدارای شکل مشترک دریک یا چندحالت هستندکه این امر می تواند باعث اشتباه کردن یاسوء استفاده شود. نام دامنه های کاملا هم شکل که شامل چنین نویسه های اشتباه شدنی باشند هم گونه ( variant ) خوانده می شوند.
۲- حالت های اشتباه شدنی درمیان ۸۶حرف جدول بازار درفهرست هم گونه های بازار) DotBazaar Variant Table درج شده اند.
۳- ارقام هم معنای سه دسته هم گونه تعریف می شوند حتی اگر اشتباه شدنی نباشند. به این ترتیب نام دامنه هایی که تنهاتفاوتشان درنوع ارقام است هم گونه تلقی می شوند.
۴-وقتی دامنه ای ثبت می شود، ثبت کلیه هم گونه های آن خودبه خود برای ثبت کنندگان دیگرممنوع می شود. تنهاثبت کننده اول مجازاست اقدام به ثبت یک یاچند ازاین هم گونه ها نمایند.
۵-هم گونه ای که به این صورت توسط ثبت کننده اول ثبت می شود معمولایک دامنه مجزا ومستقل به حساب می آید مگر دربرخی مواردمانند:
(الف) درهر زمان نام دامنه های هم گونه ثبت شده بایدمنسوب به فقط یک دارنده باشند. بالاخص، درموارد انتقال دامنه، دامنه های هم گونه ثبت شده که موردنیاز دارنده جدیدنیستند بایستی حذف شوند.
(ب) درموارد حل اختلاف، کلیه هم گونه ها همانندیک دامنه واحد تلقی می شوند.

دیدگاه کاربران