مرجع تخصصی آموزش طراحی و سئو وب سایت
صفحه اصلی / آموزش ها / روش هایی برای کمک به طراحان وب سایت
روش هایی برای کمک به طراحان وب سایت
نظرات: 3 نظر تگ ها:

روش هایی برای کمک به طراحان وب سایت


یکی از دلایل این امر برای طراحان وب سایت این می باشد که طراحی وب سایت، یک پروسه بی نهایت است. (شما نمی توانید دست ازارائه ایده هایی بکشید). اما چیزهایی وجود دارند که شمامی توانید انجام دهید تا به کاهش این حس خستگی ونا امیدی غلبه کنید و هم چنان در بیشتر مواقع انرژی داشته باشید ومتمرکز عمل کنید.
در این مقاله سعی کرده ایم به مواردیکه به بهبود این موضوع کمک می کندبپردازیم:

شما نیاز به استراحت دارید:

برنامه ریزی کنید تنهایک روز از میزکار خود دور شوید. دلیلی وجود داردکه ساعتی را به نام "وقت ناهار" تنظیم کرده اند. یک روزکامل یا اوقاتی در روز را به این استراحت اختصاص دهید، خواهید دیدکه این امر می تواند به شما استراحتی دهد وباعث شود تا ازپروژه ای که روی آن کار می کردید، اندکی دور شوید، انرژی دوباره ای رابه دست آورید و دوباره انرژی مضاعفی را دریافت کنید.
شما مجبور نیستید تا این استراحت را تنها در وقت ناهار همیشگی داشته باشید، بلکه شما نیاز دارید تازمانی را در طول روز به دریافت انرژی مجدد بگذرانید.
سعی کنید در روز ساعت هایی را به طور کامل از کارکردن دور شوید وفعالیت هایی را انجام دهید که باعث می شود تا باقی روز و هنگام فعالیت و کارکردن روی پروژه، امیدو انرژی کافی داشته باشید:
  • پیاده روی کنید.
  • ورزش کنید.
  • با یک نفر که راحتید ملاقات داشته باشید.
  • یک روش بسیار مفید : کتاب بخوانید.
  • فیلم ببینید.

به سرعت کوتاه و سریع عمل کنید.

شبکه اجتماعی مملو ازمواردی است که موجب می شود تا بیشتر وقت خود را به صورت آنلاین هدر دهید. اما چه می شود اگر اندکی کارکنید، سپس چرخی در اینستاگرام بزنید ودوباره به کار بازگردید؟
به سرعت کوتاه و سریع عمل کردن می تواند شما را با بازدهی بیشتری همراه سازد. اگر نیازدارید تا آن بخش خلاقانه وطراحی ذهنتان رافعال نمایید، نگاه کردن به تصاویر و ویدئوها می تواند بسیار تقویت کننده روح و روان شما باشد.
اما ترفندی دراین جا وجود داردتا به این حالت کار کنید. شمانمی توانید اجازه دهید که این توقف ها ویااستاپ ها باعث شوند تابازدهی شما ازبین بروند. این یک توصیه ای نیست که برای هر کسی کاربرد داشته باشد، اما برخی طراحان وب از این حواس پرتی های کوچک وبرنامه ریزی شده نیز منفعت هایی راکسب می کنند.

خود را وارد چالش های مختلفی بکنید.

اگر آماده انجام طراحی وب سایت خارج از پایه طراحی خودتان هستیدبه شما پیشنهاد می بینیم که در یک چالش طراحی وب سایت شرکت کنید.
این چالش های جذاب بیش ترشامل یک موضوع و زمینه می باشندکه شما در آن شرکت داده می شوید. چیزی که درباره چالش طراحی وب سایت خیلی خوب می باشداین است که این امرمی تواند یک سرگرمی جذاب در هر روز حساب شود. این گونه هیچ چیز در فرآیند طراحی وب سایت شما درریسک نخواهد بود وشما می توانید به طریق های مختلف، خلاقیت هایی را نیز ازخود بروزدهید.
یکی از این موارد را امتحان نمایید:
  • چالش های روزانه لوگو: یک لوگویی رابرای مدت 50 روز طراحی کنید.
  •  چالش طراحی شدیدتر: پیشنهادات روزانه می تواند به شما کمک کند که خارج از حدطبیعی به فکر بپردازید.
  •  چالش روزانه رابط کاربری: پیشنهادات جدید روازنه به مدت 100 روز.

اگر شما به طور کامل آماده نمی باشید تابه این چالش ها بپردازید، به project 365 نگاه کنید، یک نمایشی از پروژه های طراحی جدید روزانه از یک طراح وب سایت درسال 2018 میباشد.
زمان های افت کاری خودرا برنامه ریزی کنید.
یک موضوع بسیارمهم وناامیدکننده برای طراحان وب سایت موضوع جدی وضعیت اقتصادی میباشد، اگردر طراحی وب سایت هنوزبه درآمد قابل قبول برای خودتان نرسیده اید، ازشما خواهش می کنم هرگز ناامید نشوید ودست ازتلاش برندارید.

آیا واقعا انتظاردارید تابه تعطیلاتی بروید؟ واقعااین مورد رادرتقویم خودمشخص کنید.

سپس زمان هایی را برنامه ریزی کنید که تنها یک دقیقه در روز ویا هفته رابه خوداختصاص می دهید. تنها به این دلیل که شما در این زمان هااز کار وفعالیت روی پروژه طراحی وب سایت خود به دورمی باشید، به این معنانمی باشد که روند شمابا کاهش سرعت وافت کاری مواجه شده است. برخی اوقات تعطیلات وزمانی که ازکار وفعالیت به دورمی باشید، می تواند حالت بی قراری واسترس را برای شما به همراه داشته باشد، اما سعی کنید تا در این زمان ها به کارها وفعالیت هایی بپردازید که ازاین امر نیز مهمتر باشد واحساس کنید که کار مهم تری راانجام می دهید.
هر روز به این استراحت به شیوه متفاوتی نیاز دارید. برخی افراد می توانند یک روز کامل را دور از کار سپری کنند وبه طور کامل انرژی مجددی دریافت نمایند. برخی دیگر به یک هفته نیاز دارندتا به ذهن خود استراحت دهند.
تنها سعی نکنید تا در این زمان ها باز هم به سرعت وبا عجله روی پروژه طراحی وب سایت خودکار کنید. شما می بایست از کامپیوتر اندکی دور شوید. برنامه ریزی کنیدتا در طول این زمان هایی که ازفعالیت به دور می باشید؛ از تکنولوژی وفناوری نیز فاصله بگیرید تا بتوانید بهترین بهره را از این زمان استراحت خود کسب نمایید.

عملکردهایی رابا هم ترکیب کنید.

به طور یکنواخت وهمیشگی کار نکنید. حتی اگر پروژه های طراحی وب سایت بتوانند مشکلات مختلفی راحل کنند، بخش هایی از پروسه وجوددارند که می توانند به عوامل دیگری بستگی داشته باشند تا به طور کامل حل گردند.
عملکرد هایی را با هم ترکیب کنید، از اعضای دیگری در تیم به کاربگیرید تا در جلسات ارائه ایده هایی به شما پیشنهادات عالی ارائه دارند. به این ترتیب می توانید روشی که شما همیشه به انجام مواردی در پروژه می پرداختید را تغییر دهید و یا باهم میکس نمایید.
تنها مانند تمرین کردن، برنامه ریزی مجدد روزانه می تواند ذهنتان را پرورش دهد.
مواردی هست که به قدری ازاهمیت بسیار بالایی برخوردارهستند که لازم است دوباره تکرار شوند: لطفا اهمیت این موضوع رادرک کنید وبرای انجامش تمام تمرکز خودرا روی آن بگذارید:

یک شبکه ارتباطی و یا گروه همکاری را برای خود بیابید.

اگر شما یک گروه منسجم از همکاران طراحی وب سایت خود در اختیار ندارید، حالا زمان این است که این گروه را بیابید. چه شما در یک سازمان حرفه ای ارتباطات شرکت کنید وعضو شوید، به یک کنفرانس بروید، در مکالمه های شبکه اجتماعی شرکت کنید ویا تنها ازمربی خود بخواهید تا با هم ناهار بخورید، فرقی ندارد، یکی از اجزای کلیدی برای جلوگیری از ناامیدی وخستگی این است که هم چنان نیازدارید تا از دیگران نیز انرژی دریافت نمایید.(برخی اوقات، شما نیاز دارید تاخود راخالی کنید ودر برخی مواقع نیازمنداین می باشد که دیدگاه جدیدی رابه دست آورید تا پروژه طراحی وب سایت خود را پیش ببرید).
شبکه ارتباطی خودرا توسعه دهید. ساعاتی اندکی را در هرماه صرف گوش کردن به دیگران کنید، هم چنین درباره ی چالش های طراحی خود صحبت نمایید. به این جلسات اجازه ندهید به دورهمی های بی نتیجه تبدیل شوند، سعی کنید درباره ی چالش ها وراه حل هایی که به پروژه طراحی وب سایت ارتباط دارد،به گفت وگو بپردازید.
برخی اوقات بهترین راه برای کار کردن در طول مسائل ومشکلات این است که با افراد دیگر که در این زمینه فعالیت می کنند، مواردی رابه اشتراک بگذارید تا دیدگاه جدیدی رابه دست بیاورید.

اگرمی توانید، ازراه دورکار کنید.

دردسر ترافیک و رسیدن به محل کار و سروکار با دیگر اشخاص و افراد در محل کار می تواند برای طراحان وب سایت چالش بزرگی محسوب شود. شما ممکن است نیاز به یک فضای کاملا ساکت وخالی داشته باشید تا کار کنید. شما ممکن است به سکوت در اطراف خودنیاز داشته باشید تا بهترین ها را ارائه کنید. ویا ممکن است ساعت های بازدهی شما در ساعت 9 تا 5نگنجد.
اگرمی توانید از راه دورکار کنید، از کارفرمای خود این درخواست را بخواهید و عرض نمایید. حتی اگر تنها یک روز در هفته یا چندروز دریک ماه وجود دارد که کارکردن در محیطی برای شما مهیا می باشدکه با  الگوهای طبیعی کاری شما مطابقت دارد وهیچ سر درگمی برای شما موجود نمی باشد، سعی کنید از این فرصت استفاده نماییدتا سازماندهی تر شده وبا بازدهی بالاتری کار کنید. همین این موارد شما را ازحس این که خسته ونا امید می باشید، دور نگاه می دارد.
چیزهایی رابسازیدکه به شغل شماارتباط ندارد.
برخی موارد مرتبط با طراحی را امتحان کنید که بخشی از شغل وکار شما محسوب نمی شوند.
به واقعیت مجازی علاقه دارید؟ افرادی را بیابید که می توانند تجهیزات VR خود را در اختیار شمابگذارند. دوست داشتید که می توانستید طراحی کنید؟ به کلاس هنر ونقاشی بروید.
هدف این است که روح خلاقانه خود رابه روشی درگیر کنید که فشار بالایی روی شما تحمیل نشود. نه تنها این مورد موجب می شود تادرشغل وکار خود بهتر عمل کنید و البته نا امیدی وخستگی کمتری را احساس نمایید، بلکه موجب می شود تاگزینه های بیشتری را بیابید که یک روز شغل وحرفه تان را توسعه وبسط می دهد. (شما هرگز نمی دانیدکه چه فرصت هایی برای شما وجوددارند).

به سلامتی خود توجه کنید.

این یک درسی است که می توانید برای جلوگیری از نا امیدی وخستگی خود انجام دهید که همگی ما باید بدانیم وآن را رعایت کنیم، امامتاسفانه به طریقی مورد غفلت قرار می دهیم.
طراحان توسط نوشیدن قهوه وشب بیداری، انرژی می گیرند وشارژ می شوند. همیشه یک ویا دوشب وجود دارد که برایتان مانند شب یلدا، طولانی ترین است.
و حتی شاید برخی اوقات صدای بدن خودرابشنوید که می گوید "نه، دست نگاه دارید". " به سلامتی خود توجه کنید. سبزیجات بخورید. ورزش کنید. تنها به صفحه کامپیوتر در یک گوشه تنگ و تاریک نچسبید. بخندید، لبخند بزنید. و در جامعه رفت وآمد داشته باشید.
این امر شگفتی های فراوانی رابرای شما به وجودمی آورد. (هم چنین، این را به یادداشته باشید که مریض شدن تنها به حس اغراق آمیزی منفی می انجامدکه شما نمی توانید هرکاری را انجام دهید).

تنها بگویید "خیر".

مطمئن باشیدکه 100 درصد اشکالی ندارد که برخی کارها را انجام ندهید. به طورمثال طراحی تی شرت خانواده تان را برای تجدید دیدار فامیلی سال جدید، انجام ندهید. طراحی وب سایتی را برای مراسم عروسی پسرعموی خود قبول نکنید. بگویید "نه". زمانی که وقت ندارید، پروژه هایی را واقعا قبول نکنید. سپس ازاین زمان هابرای انجام کارهایی استفاده کنیدکه تنها به شما ارتباط دارد. حتی اگر یک چرت زدن کوتاه باشد.
به تمام این نکاتی که عرض شدحتما توجه ویژه ای داشته باشیدولی خواهشا هرگز هرگز هرگزتسلیم نشوید.
دراین مقاله ازبسیاری ازمنابع باکیفیت ومتخصص درحوزه های مختلف جمع آوری شده است.

من شخصا به عنوان یک برنامه نویس و طراح وب سایت می خواهم تجربه وروش خودم راکه کمک بسیاری به من کرده است رابا شمابه اشتراگ بگذارم، این که اگرشما هنوز درابتدای مسیر هستید یاخیلی به جلوحرکت کرده اید ممکن است درمواردی تجربه من راکسب کرده باشید واز ارزش واهمیت نکاتی که بیان می کنم اطلاع داشته باشید، پس درخواست دارم اگرشما هم نظراتی دراین زمینه دارید در قسمت کامنت ها یادداشت نماییدتا به همنوعان خود کمک کنید.

واما تجربیات وپیشنهادات اختصاصی من به شما:


ورزش کردن:

دربرنامه روزانه خودحداقل نیم ساعت ورزش داشته باشید، دقت کنید عرض کردم هرروز، بعد ازدو هفته انجام این عمل ازتاثیر خوب ورزش شگفت زده خواهیدشد.

تغذیه مناسب:

این روزهاتقریبا همه افرادبه ارزش تغذیه سالم درزندگی خود پی برده اند، غذای فست فود راکنار بگذارید، وجای آن رابا سبزیجات ومیوه جات وغذای سالم پرکنید.

مطالعه:

دربرنامه روزانه خودزمانی رابه مطالعه اختصاص دهید، اگرجزء افرادی هستیدکه هنوز به ارزش مطالعه وکتاب خواندن پی نبرده اید به شماپیشنهاد می کنم که هرچه درتوان دارید بگذارید که خودتان رابا کتاب دوست کنید، این دوستی به حدی به سود ومنفعت شماخواهدبود که بعداز مدتی شماقادر به ترک آن نخواهیدداشت.

آموزش:

هرکسی بدون شک درزندگی خود یک سری مواردی هستندکه خودش احساس کرده نیازدارد درمورد آن آموزش کسب نماید وآن رافرا بگیرد، لیستی ازمواردی که همیشه وازسال ها قبل درذهن خود زندانی کرده اید که شایدروزی آن ها رابیاموزید وهنوز وقت نکرده اید به شماپیشنهاد می کنم که همین امروز وقتش هست که آموزشتان راشروع کنید.
برای آموزش می توانید از گوگل وبسیاری منابع حرفه ای دیگر کمک بگیرید، آموزش راهم بصورت روزانه دربرنامه هرروز خودداشته باشید. آموزش می تواند هنری مثل نقاشی، موسیقی، آشپزی، وبسیاری چیزهای دیگر باشد، که بسته به سلیقه هرکسی متفاوت خواهدبود.

فیلم، بازی و سرگرمی:

دربرنامه خود ازقدرت پرانرژی فیلم دیدن وبازی ها وانواع سرگرمی ها غافل نشوید.

مسافرت:

دربرنامه هفتگی وماهانه وسالانه خودمسافرت باید جزء جدایی ناپذیر زندگیتان باشد.

معاشرت بادوستان صمیمی وکسانی که دوستشان دارید:
کاملا مشخص است که چه قدر انرژی دریافت خواهیدکرد.

ارتباطات:

یک موردبسیار مهم که ازچشم افراد دور میماند وآدم های موفق سعی می کنند ازرقیبانشان آن هارا مخفی نگهدارند بحث ارتباطات میباشد، درزمینه شغلی خودسعی بامتخصصین ومدیران باتجربه به هر نحوی که میتوانید ارتباط برقرارکنید.
حال این نوع ارتباط گرفتن میتواند به هرروشی به دست آید، این ارتباطات نقش بسیارمهمی درکمک به بحث اقتصادی کارشمادارند.

پیشنهاد ویژه طراحی وب سایت برای شماتا مدت دوهفته یعنی به مدت 14 روزتخفیف ویژه طراحی وب سایت میباشد، این پیشنهادشامل 30 درصدتخفیف درکلیه ی پکیج های طراحی وب سایت میباشد، فرقی نمی کند شمانیازمند طراحی وب سایت شرکتی باشید، یا طراحی وب سایت فروشگاهی بخواهید ویا هر نوع طراحی وب سایت شخصی یاسازمانی سفارش دهید، بااین پیشنهاد 14 روزه شمازمان لازم رادارید که تصمیم خودرا در پروژه طراحی وب سایت تان بگیرید، وهر چه سریع ترآن را انجام دهید، خوب فکرکنید شایداین پیشنهاد همان فرصت طلایی ای باشدکه همیشه منتظرآن بودید، این شایدهمان شنبه ای باشدکه هیچ وقت فرا نمی رسد، براحتی فرصتهای پیش آمده را ازدست ندهید وهمین الان با گروه طراحی وب سایت وان تماس حاصل فرمایید واز جزئیات این طرح و پیشنهاد جذاب اطلاعات کسب نمایید، شمااز طریق مختلف میتوانید باکارشناسان ماارتباط برقرارکنید، راه های ارتباطی با گروه وب سایت وان را میتوانید در صفحه تماس با ما ببینید.
فرصت را از دست ندهید وهمین حالا شروع کنید.
تبلیغات مارضایت مشتریانمان میباشد، پس بابررسی دقیق وجستجوی کامل وچشم بازشرکت راه اندازی و طراحی وب سایت تان را انتخاب نمایید.
;